วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
Latest:
+การศึกษาชุมชน

โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 จัดกิจกรรม “ปลูกผักรักษ์โลก” ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางณิชนันทน์ คงรอด รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 พร้อมด้วย นางสาวปาณิสรา ศิลป์มงคล ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรม“ปลูกผักรักษ์โลก” เป็นกิจกรรมที่บูรณาการให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ที่มุ่งเน้นให้โรงเรียนได้ใช้พื้นที่ในโรงเรียนอย่างคุ้มค่า และเพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีนายสมมาตร ล้วนศิริ ประธานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ตำบลทุ่งสุขลา และนายสมพร ศิรินุพงศ์ เจ้าของสวนลุงพร เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้วิธีการปลูกผักออแกนิคในครั้งนี้

นางณิชนันทน์ คงรอด รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 กล่าวว่า กิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาได้ปลูกผักสวนครัวแบบผักออแกนิค ปลอดสารพิษ สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับนักเรียน สร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการพอเพียง มีทักษะชีวิต และพึ่งตนเองได้ เพื่อให้นักเรียนได้แง่คิด จากการลงมือทำแปลงเกษตรอินทรีย์ การปลูกผักสวนครัวด้วยตนเอง พร้อมสอดแทรกความสนุกเพลิดเพลินลงไปในวิชาการ ที่เรียกว่าแบบเรียนปนเล่น เพื่อเสริมทักษะชีวิต และฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียนได้ซึมซับความรู้ด้วยตนเอง อย่างไม่รู้สึกเบื่อหน่าย เพื่อให้เกิดทักษะด้านอาชีพ สามารถนำไปต่อยอด หรือนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ในอนาคต บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำมาใช้ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงในการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน โดยให้ปลูกผักที่กิน และกินผักที่ปลูก เป็นการปลูกฝังให้เด็กนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช้ในวิถีชีวิตประจำวัน รวมทั้งเป็นการสร้างคุณลักษณะอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง และต่อยอดไปถึงการสร้างจิตสำนึก ความตระหนักในเรื่องอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยไม่ใช้สารเคมีที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป้าหมายให้เด็กไทยมีสุขภาวะที่ดี และได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ด้านนายสมมาตร ล้วนศิริ ประธานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ตำบลทุ่งสุขลา กล่าวว่า การปลูกพืชผักปลอดสารพิษนั้น เป็นการปลูกที่ใช้อินทรียวัตถุ โดยการนำเศษอาหารที่ทานเหลือ มาทำปุ๋ยไว้ใช้เองโดยที่ไม่พึ่งพาสารเคมี ทำให้มั่นใจได้ว่าปุ๋ยที่ใช้ใส่บำรุงพืชผักที่ปลูกนั้นปลอดภัยแน่นอน ซึ่งการทำปุ๋ยนี้นอกจากจะได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ปลอดภัยแล้ว ยังช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ออกสู่ชั้นบรรยากาศ ช่วยลดโลกร้อน อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ ความสามารถให้กับนักเรียน ให้มีศักยภาพในอนาคตต่อไปอีกด้วย