วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
Latest:
+ชุมชนพัฒนาชุมชน

คกก.กองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยา รายงานผลการดำเนินงาน พร้อมเตรียมเลือกตั้งคกก.ชุดใหม่หลังชุดเก่าหมดวาระ

ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา (7 มิ.ย.2566) นายศรายุ บรอฮีมี ประธานคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยา และเรื่องหมดวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการกองทุน โดยมีคณะกรรมการกองทุนฯ และประธานศูนย์กองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

นายศราวุธ ชี้แจงว่า ปัจจุบันกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยา มีสมาชิกที่มีทะเบียนราษฎร์อยู่ในเขตเมืองพัทยา จำนวน 3,000 กว่าคน มีเงินในบัญชีกองทุน จำนวน 11,787,328.41 บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบแปดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) สำหรับสวัสดิการที่สมาชิกจะได้รับจากกองทุนฯ อาทิ คลอดบุตร จำนวนเงิน 500 บาทต่อคน, เจ็บป่วยหากนอนโรงพยาบาลจะได้รับสวัสดิการ จำนวน 1,000 บาทต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 2,000 บาทต่อปี กรณีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยทุกรอบ 5 ปี จะได้รับงดเว้นเงินฝากสัจจะเป็นเวลา 1 ปี และหากเมื่อเสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตตามอายุการเป็นสมาชิก รวมไปถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดงานศพเพื่อช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต เป็นต้น

จากนั้นที่ประชุมมีการหารือเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ แทนคณะกรรมการชุดเก่าที่หมดวาระลง ทั้งนี้จะได้มีการประชุมหารือถึงวัน เวลา ในการเลือกตั้งในโอกาสต่อไป.