วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
Latest:
+ชุมชนพัฒนาสังคม

นอภ.บางละมุงมอบเกียรติบัตร แก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ 2

ที่จิตตภาวันวิทยาลัย จ.ชลบุรี (8 มิ.ย.2566) นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอบางละมุง

สืบเนื่องจาก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้สำรวจและรวบรวมรายชื่อผู้เสพยาเสพติด และผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ตำบล/หมู่บ้านอย่างเร่งด่วน โดยผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เป็นบุคคลที่จะต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยยึดหลัก ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา และป้องกันไม่ให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไปเป็นเหยื่อของยาเสพติด และใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนและสังคม ร่วมดำเนินการในลักษณะบูรณาการ ควบคู่กับมาตรการทางกฎหมาย

ทั้งนี้ อำเภอบางละมุงได้ดำเนินการจัดโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติด รุ่นที่ 2 ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม- 8 มิถุนายน 2566 รวมระยะเวลา 15 วัน มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการนี้ ประกอบด้วย ผู้ป่วยยาเสพติดที่สมัครใจเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฯ จำนวน 50 คน อีกทั้งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายหลายหน่วยงาน ได้บรรยายให้ความรู้ รวมทั้งฝึกทักษะทางอาชีพ ทักษะการใช้ชีวิตในสังคม และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมิให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกในอนาคตอำเภอบางละมุง

ภายหลังจากประธานกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรมแล้ว ได้จัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนด้วย