-ประชาสัมพันธ์ภาพข่าว

นายก อบจ.ชลบุรี มอบลานกีฬาอเนกประสงค์หลังคาโดมและอาคารศิลป์ราชพฤกษ์ อย่างเป็นทางการ

ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี(อบจ.ชลบุรี) เป็นประธานในพิธีเปิดลานกีฬาอเนกประสงค์หลังคาโดมและอาคารศิลป์ราชพฤกษ์ พร้อมด้วย นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกอบจ.ชลบุรี นายมาโนช หนองใหญ่ นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา นายวิเชษฐ หนองใหญ่ รองประธานสภาเมืองพัทยา นางวิลาวรรณ เฮงตระกูล คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) คณะสมาชิก อบจ.ชลบุรี คณะสมาชิกสภาเมืองพัทยา คณะที่ปรึกษาคณะทำงานนายกเมืองพัทยา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน เข้าร่วมแสดงความยินดี โดยมีนายพูลศักดิ์ พงษ์พิพัฒน์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 11 มัธยมสาธิตพัทยาและคณะครู ร่วมให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ

ภายในงาน โรงเรียนฯ ได้นิมนต์คณะสงฆ์จากวัดหนองใหญ่ จำนวน 9 รูป มาประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนที่จะมีพิธีการตัดริบบิ้นเปิดลานกีฬาอเนกประสงค์หลังคาโดมและอาคารศิลป์ราชพฤกษ์ อย่างเป็นทางการ

สำหรับลานกีฬาอเนกประสงค์หลังคาโดมและอาคารศิลป์ราชพฤกษ์ จัดสร้างขึ้นเพื่อให้มีความพร้อมในการใช้จัดกิจกรรม การเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนมีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับให้นักเรียนมีลานสถานที่ทำกิจกรรม การเรียนการสอน ได้ตลอดทั้งวัน และให้บริการแก่ชุมชนสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ มีพื้นที่ในการเล่นกีฬา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ของทางโรงเรียน ตอบสนองเป้าหมายตามแผนพัฒนาของโรงเรียน

โครงการก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยม สาธิตพัทยา) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วงเงินจัดจ้าง จำนวน 12,453,991.16 บาท (สิบสองล้านสี่แสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสิบหกสตางค์)