ปปท.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบเมืองพัทยา

ที่ห้องประชุม ทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา (24 มีนาคม 2566) จังหวัดชลบุรีจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมีพลเอก จิระ โกมุทพงศ์ กรรมการ ป.ป.ท. นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชกาลจังหวัดชลบุรี นายปรเมศ งามพิเชษฐ์นายกเมืองพัทยา หน่วยงานข้าราชการ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมตรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก กิจกรรมปฏิรูปด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการต่อต้านการทุจริต ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และกระทรวงมหาดไทย (มท.) โดยภายหลังจากสิ้นสุดแผนปฏิรูปประเทศ ระยะ 5 ปี ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแล้วได้ปรับเป็นงานพัฒนาปกติ ของหน่วยงานมาจนถึงปัจจุบันตามแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกปี ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ จังหวัดชลบุรี เป็น 1ใน24 จังหวัด นำร่องเป้าหมายที่มีการขับเคลื่อนภารกิจ การสร้างสังคมสุจริต และต่อต้านการทุจริตดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2565 ทั้งในภาพรวมระดับจังหวัด และระดับตำบลนำร่อง ประกอบกับปี 2566 ได้มีแผนปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานภาคีกำหนดลงพื้นที่ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยเชิญหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมลงพื้นที่บูรณาการ เสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

ในการประชุม ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอ/แลกเปลี่ยนข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การแจ้งข้อมูลพื้นฐานของเมืองพัทยา การดำเนินนโยบาย มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเมืองพัทยา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) การดำเนินงานตามแผนการจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต การมีส่วนร่วมของประชาชน การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะของท้องถิ่น การประชุมหารือ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ตลอดจนช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและการแจ้งเบาะแส เรื่องร้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรรมการการเลือกตั้ง องค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) : ACT เป็นต้น.