-น้ำท่วมบริหารท้องถิ่น

พ่อเมืองชลบุรี เปิดเวทีรับฟังความเดือดร้อนชาวอำเภอพนัสนิคม สั่งเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากใน 2 ตำบล “นาเริก-หมอนนาง”

ที่ศาลาประชาคมอำเภอพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี (17 พฤศจิกายน 2565) นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายอำนาจ เจริญศรี ปลัดจังหวัดชลบุรี และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด เดินทางไปที่อำเภอพนัสนิคม เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีนายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอพนัสนิคม และข้าราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอประเด็นความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

ประเด็นหลักในครั้งนี้คือเรื่องปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากอำเภอพนัสนิคมเป็นพื้นที่ลุ่มแอ่งกระทะ เมื่อฝนตกในปริมาณที่มากจะทำให้เกิดน้ำท่วม ประกอบกับเป็นพื้นที่รับน้ำจากอำเภอบ้านบึง อำเภอบ่อทอง และอำเภอเกาะจันทร์ ซึ่งจากเหตุการณ์พายุโนรูที่ผ่านมา ส่งผลให้น้ำท่วมตำบลนาเริกและตำบลหมอนนาง เนื่องจากน้ำไม่มีทางระบาย ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบ ซึ่งเกิดจากการสร้างคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายของอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลธร และอีกหนึ่งปัญหาสำคัญคือปัญหาอันเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งการขออนุญาตตั้งโรงงานในพื้นที่ และการสร้างมลภาวะ เช่น การปล่อยน้ำเสีย เสียงดัง กลิ่น ที่ส่งผลกระทบกับประชาชน จึงเป็นความเดือดร้อนจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการแก้ไขโดยด่วน

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จากการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพื้นที่ ถือว่าเป็นประเด็นที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งวันนี้ได้นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมารับฟังปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไข เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในพื้นที่ ซึ่งการสำรวจพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากที่หมู่ 1 ตำบลนาเริก เชื่อมรอยต่อกับหมู่ 7 ตำบลหมอนนาง ผ่านมาเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการสูบน้ำทันที รวมถึงหารือร่วมกันกับหน่วยงานก่อสร้างของอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลธร จะวางท่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และวางแผนเส้นทางการระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญกาอุทกภัยและภัยแล้งแบบครบวงจร ไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซาก ทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว

ผวจ.ชลบรี ระบุอีกว่า ในส่วนของงบประมาณที่ต้องใช้ดำเนินการ ให้เสนอข้อมูลให้ทางจังหวัดทราบเพื่อนำไปสู่การขอรับการจัดสรรงบประมาณมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนต่อไป