-พัฒนาชุมชนภาพข่าว

พัฒนาชุมชนชลบุรี มอบโล่รางวัลสิงห์ทองและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565

ชลบุรี (28 กันยายน 2565) นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัลสิงห์ทองและเกียรติบัตรผู้นำที่ผ่านการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชน ดีเด่นระดับจังหวัด และคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

ด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี กรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด และคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติ คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีผลงานดีเด่น ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับของชุมชน และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ จำนวน 7 ประเภท 57 รางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับรางวัล ให้มีกำลังใจ ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตลอดไป

โอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีมอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทั้งนี้ นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2522 เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียน ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน และด้อยโอกาส ในชนบทตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็ก เพื่อให้เด็กชนบทได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง ต่อมา ปี พ.ศ.2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ โดยพระราชทานให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

สำหรับจังหวัดชลบุรี ได้จัดพิธีมอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดชลบุรี จำนวน 15 ทุนๆ ละ 1,500 บาทในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหนองใหญ่ จำนวน 12 ทุน เป็นเงิน 18,000 บาท อำเภอบางละมุง จำนวน 2 ทุน เป็นเงิน 3,000 บาท และอำเภอพานทอง จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 1,500 บาท