กลุ่มสตรีบางละมุง-พัทยา สร้างทักษะอาชีพร่วมอบรมทำผ้าบาติก หวังต่อยอดสร้างรายได้สู่ชุมชนและครอบครัว

ที่ สวนอาหารเรือนไทย น.ส.กานต์สินี กนะกาศัย หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี ภายใต้กิจกรรม ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพการทำผ้าบาติก โดยมี นางเนาวรัตน์ ค้าขาย ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางละมุง สมาชิกกลุ่มสตรีและสตรีในชุมชน เข้ารับการอบรมอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี ภายใต้กิจกรรม ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพการทำผ้าบาติก ในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ พัฒนาศักยภาพให้ผู้นำสตรีในชุมชนมีวิสัยทัศน์ต่องานบริการ เพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้นำของสตรีในการที่จะบริหารจัดการกลุ่มสตรีให้มีประสิทธิภาพ

อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสตรี ด้านอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ นำไปสู่การสร้างสวัสดิภาพทางสังคมให้แก่สตรีและเสริมสร้างความรู้ให้สตรีแสวงหาความรู้ แนวคิดใหม่ๆให้กับตนเอง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป โดยกำหนดการจัดอบรมระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา