วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
Latest:
-ภาพข่าววันเฉลิมพระชนมพรรษา

กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดบ่อเต่า และปล่อยเต่าลงสู่ทะเล

ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) ทำความสะอาดบ่อเลี้ยงเต่าและปล่อยพันธุ์เต่าลงสู้ท้องทะเล โดยมี นางสาว ฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายพนธกร ใคร่ครวญ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสัตหีบ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ข้าราชการ ตลอดจนประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรม

ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ กล่าวว่า ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งปวงอันเกิดจากพระปรีชาสามารถ เป็นอเนกประการ ครอบคลุมทั้งด้าน/การสังคมสงเคราะห์ อันเปี่ยมด้วยพระเมตตา เพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ส่งเสริมศิลปาชีพ ในงานหัตถศิลป์หลากหลายแขนง ก่อให้เกิดการทำนุบำรุง สืบทอดงานศิลปะอย่างเข็มแข็งและต่อเนื่อง อันเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของไทยสร้างชื่อเสียงเลื่องลือไกล ไปยังนานาประเทศทั่วโลก

เพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ สร้างความผาสุกร่มเย็น และน้ำพระราชหฤทัย อันเปี่ยมด้วยพระเมตตา ที่ทรงมีต่อปวงประชา ประดุจดั่ง”แม่ของแผ่นดิน” ซึ่งจักจารึกแนบแน่นอยู่ในใจ ของปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย อันหาที่สุดมิได้