COVID-19 ชลบุรี 13 สิงหาคม 2565 ลดเล็กน้อย ยอดติดเชื้อรวม ATK ทะลุ 1.4 พันราย สูงวัยตายรายวัน 1 ศพ

เมื่อวันที่ 13 ส.ค.สสจ.ชลบุรีรายงานว่าวันนี้จังหวัดชลบุรีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยืนยันรายใหม่ RT-PCR จำนวน 67 ราย ผู้เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 ATK 1,784 ราย

ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย

🪦-รายที่ 1 หญิง อายุ 85 ปี โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ และโรคหลอดเลือดสมอง /ประวัติวัคซีน เข็ม 1 เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 64 เข็ม 2 เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 64 /ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยันยันในครอบครัว /วันที่เริ่มป่วย วันที่ 1 ส.ค. 65 วันที่เสียชีวิต วันที่ 11 ส.ค. 65

ผู้เสียชีวิตรายนี้ เป็นผู้สูงอายุ ที่มีโรคประจำตัว และได้รับวัคซีน 2 เข็ม

ขณะนี้มีการระบาดของโควิด Omicron ในจังหวัดชลบุรีมากขึ้น แม้จะเป็นสายพันธุ์ที่มีอัตราการตายต่ำ แต่สำหรับผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวยังมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต ควรได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบ แม้ว่าผู้สูงอายุอาจไม่ได้ไปยังสถานที่เสี่ยง แต่ผู้ติดเชื้อร่วมบ้านอาจเป็นวัยทำงาน วัยเรียน ติดเชื้อจากนอกบ้าน นำมาสู่ผู้สูงอายุในครอบครัวได้

จึงขอความร่วมมือประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ร่วมใจกันฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ลดอาการรุนแรง ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต และขอความร่วมมือในการเคร่งครัดสุขอนามัยส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดการระบาดจากโควิด-19 (ในสถานที่แออัด ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้มีอาการระบบทางเดินหายใจ และกลุ่ม 608)

# วัคซีนเป็นหลัก รู้จักป้องกัน รู้ทันโรคประจำถิ่น
# อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ใส่ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข