อบจ.ชลบุรี มอบเงินอุดหนุนการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วย พร้อมเสื้อให้ อสม.

ชลบุรี (21 มิ.ย.2565) นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ชลบุรี เป็นประธานมอบเงินอุดหนุนของอบจ.ชลบุรี ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่เขตอำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 3 แห่ง พร้อมมอบเสื้อให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) อำเภอเมืองชลบุรี ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม อบจ.ชลบุรี

นายวิทยา คุณปลื้ม นายกอบจ.ชลบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และข้าราชการในสังกัดอบจ.ชลบุรี มอบเงินอุดหนุนของอบจ.ชลบุรี ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่เขตอำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชลบุรี ได้รับเงินอุดหนุน จำนวน 2 โครงการ เป็นเงินจำนวน 14,424,700 บาท โดยมี พญ.จิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี เป็นผู้รับมอบ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีได้รับเงินอุดหนุน จำนวน 5 โครงการ เป็นเงินจำนวน 5,175,000 บาท โดยมี พญ.จิตราพร ธนบดี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นผู้รับมอบ และ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาได้รับเงินอุดหนุน จำนวน 4 โครงการ เป็นเงินจำนวน 22,175,000 บาท โดยมี นฤตย์ คุ้มยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้รับมอบ

สำหรับการมอบเงินอุดหนุนการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วยในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับการสาธารณสุขในจังหวัดชลบุรี อีกทั้งยังเป็นการรองรับการเติบโตของเมือง เสริมสร้างการบริการด้านสาธารณสุขให้เกิดความเท่าเทียม เสมอภาค และครอบคลุม ทั้งในด้านสิทธิพื้นฐาน การบริการ การรักษาพยาบาล ตลอดจน การรักษา ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนในจังหวัดชลบุรี ตามนโยบายของอบจ.ชลบุรี ด้านสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกด้วย

นอกจากนี้ นายวิทยา คุณปลื้ม นายกอบจ.ชลบุรี ได้ใช้งบประมาณส่วนตัวจัดทำเสื้อโปโล เพื่อมอบให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 3,063 ตัว เพื่อให้สร้างความสามัคคีและมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับสมาชิก อสม.ในการปฏิบัติงานสุขภาพชุมชนด้วยความเข้มแข็งอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและการจัดการสุขภาพ สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนต่อไป.