ทต.หนองปลาไหล ร่วมประเมินทีมบุคคลต้นแบบพัฒนาการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

ที่บริเวณศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะที่ต้นทาง ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดกิจกรรมการคัดเลือกทีมบุคคลต้นแบบพัฒนาการปลูกผักสวนครัวและพัฒนาต่อยอดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะที่ต้นทาง ระดับพนักงาน และเจ้าหน้าที่

การจัดการประเมินบุคคลต้นแบบพัฒนาการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและพัฒนา เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะที่ต้นทาง ตามที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติประเภทรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบน้อมนำแนวพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร จากกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เพื่อการสนับสนุนการขับเคลื่อนและต่อยอดพัฒนาเพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ การจัดการขยะที่ต้นทาง ตามโครงการคัดแยกขยะ และส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากร ประจำปี 2565 และดำเนินการรักษาสภาพบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติฯ ให้ดีและคงอยู่ต่อไป

ที่ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะ ได้แบ่งกลุ่มบุคคลต้นแบบในการบริหารจัดการ 3 กลุ่ม พร้อมแบ่งพื้นที่ในการพัฒนาต่อยอด ซึ่งทางกองสาธารณสุขได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร ลงพื้นที่ร่วมกันประเมินคัดเลือกทีมบุคคลต้นแบบยอดเยี่ยม โดยใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้

1.ปลูกผักสวนครัวสมุนไพรอย่างน้อย 10 ชนิด 2.แนวทางการจัดการขยะที่ต้นทาง 3.ความสะอาด ความสวยงาม เป็นระเบียบ 4.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำสวนครัว 5.การเจริญเติบโต ความงอกงามของผัก/สมุนไพร

6.การลดใช้สารเคมี/ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตเอง 7.การก่อให้เกิดรายได้/ลดรายจ่ายในครัวเรือน 8.ความขยัน ความสามัคคี ความร่วมมือภายในทีม 10.ความยั่งยืนการต่อยอดในอนาคต 10.การนำเสนอผลงานที่ผ่านมา / ปัจจุบัน / อนาคต คณะกรรมการได้ร่วมลงตรวจประเมิน พร้อมเตรียมต่อยอดเป็นโครงการที่ยั่งยืนต่อไป.