เมืองพัทยาจัดอบรม “เรียนรู้ รับฟัง และเข้าใจกลุ่มคนในแต่ละเจเนอเรชัน” รับสังคม New Normal

ที่ห้องประชุมเฮลท์แลนด์ รีสอร์ทแอนด์สปา พัทยา (6 พ.ค.2565) ดร.ศิวัช บุญเกิด รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการจัดอบรมหลักสูตร “เรียนรู้ รับฟัง และเข้าใจกลุ่มคนในแต่ละเจเนอเรชัน เพื่อชีวิตที่ต้องปรับกับสังคมที่เปลี่ยนไป New Normal อย่างมีคุณภาพ” โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา ประจำปี 2565

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น โดยสำนักสวัสดิการสังคม เมืองพัทยา ฝ่ายพัฒนาชุมชน มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา สามารถนำความรู้ไปเป็นแนวทางการปรับตัวในสังคมยุค New Normal ภายใต้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่จะทำให้การดำเนินชีวิตของทุกคนเปลี่ยนไปในบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง

อีกทั้งเป็นการสร้างความเข้าใจในความแตกต่างของกลุ่มคนในแต่ละเจเนอเรชั่นที่อาศัยร่วมกันในสังคม เพื่อให้ทุกคนในทุกช่วงวัย ได้ดำเนินชีวิตไปด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกัน และเป็นสังคมที่มีคุณภาพในอนาคต และทุกคนที่ได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ สามารถขยายผลไปสู่เพื่อนสตรี ครอบครัว และประชาชนในเขตชุมชนเมืองพัทยาได้.