covidchon

โควิด-19 ชลบุรี 13 เม.ย.2565 ติดเขื้อใหม่เพิ่มแต่ยังต่ำพัน ตายอีก 5 ศพ ป่วยปอดอักเสบเพิ่ม 15 ใส่ท่อ 2คน

เมื่อวันที่ 13 เมษายน เวลา 06.30 น.สสจ.ชลบุรี รายงานว่าวันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 981 ราย (ผู้ติดเชื้อยืนยัน RT-PCR)

1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 99 ราย สะสม 5,763 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,654 ราย

2. CLUSTER บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จํากัด อ.ศรีราชา 3 ราย สะสม 14 ราย

3. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 43 ราย

4. บุคลากรทางการแพทย์ 41 ราย

5. ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 8 ราย ดังนี้
5.1 กทม. 4 ราย
5.2 จังหวัดอุบลราชธานี 2 ราย
5.3 จังหวัดนครราชสีมา 1 ราย
5.4 จังหวัดอยุธยา 1 ราย

6. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
6.1 ในครอบครัว 256 ราย
6.2 จากสถานที่ทำงาน 55 ราย
6.3 บุคคลใกล้ชิด 53 ราย

7. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 23 ราย

8. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 399 ราย

ณ วันที่ 13 เมษายน 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม 975,592 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 5,520 คน (อัตราป่วย 565.81 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 4 ราย (0.41 ต่อแสนประชากร) ใส่ท่อหายใจ 5 ราย (0.51 ต่อแสนประชากร) ปอดอักเสบ 14 ราย (1.44 ต่อแสนประชากร)

มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,914,427 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 4,187 คน (อัตราป่วย 218.71 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 13 ราย (0.68 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 19 ราย (0.99 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 17 ราย (0.89 ต่อแสนประชากร)

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 143,311 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 271,335 คน รวม 414,646 คน ในเดือนนี้พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบและยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 6,264 คน (อัตราป่วย 1,510.69 ต่อแสนประชากร), เสียชีวิต 32 ราย (7.72 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 19 ราย (4.58 ต่อแสนประชากร) , ปอดอักเสบ 34 ราย (8.20 ต่อแสนประชากร)

วันนี้พบผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่ 2 ราย (ไม่พบประวัติการรับวัคซีนทั้งสองราย), ผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 15 ราย (รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนสามเข็มเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2565,รายที่สองพบประวัติการรับวัคซีนสามเข็มเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2564,
รายที่สามพบประวัติการรับวัคซีนสามเข็มเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2564,รายที่สี่พบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2564,รายที่ห้าพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2564,รายที่หกพบประวัติการรับวัคซีนหนึ่งเข็มเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2565,รายที่เจ็ดพบประวัติการรับวัคซีนหนึ่งเข็มเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2565,และอีกแปดรายไม่พบประวัติการรับวัคซีน)

ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 5 ราย (รายที่หนึ่งอายุ 86 ปี, รายที่สองอายุ 58 ปี, รายที่สามอายุ 81 ปี, รายที่สี่อายุ 64 ปี, รายที่ห้าอายุ 88 ปี) สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัวได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง (รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนสามเข็มเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2565,รายที่สองพบประวัติการรับวัคซีนสามเข็มเมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2065,รายที่สามพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2565,
และอีกสองรายไม่พบประวัติการรับวัคซีน)

ดังนั้นการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์กล่าวคือต้องได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดเข็มที่สาม จะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบ มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด -19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

ขณะนี้มีการระบาดเป็นวงกว้างทั้งจังหวัดชลบุรี

ร้านอาหารจำหน่ายสแอลกอฮอล์ ต้องคัดกรองลูกค้าด้วย ATK ทุกคน

ขณะนี้เริ่มมีการระบาดในสถานประกอบการจำนวนมาก พนักงานต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์และเคร่งครัดในมาตรการองค์กร
1. เลิกงานไม่สังสรรค์
2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย
3. ป่วยต้องหยุด
4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที
5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ

การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี อยู่บนพื้นฐานของสมดุลระหว่าง การควบคุมโรค เศรษฐกิจ สังคม

ปัจจัยความเร็วในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้นกับการเคลื่อนที่นอกบ้านของประชาชน ความใกล้ชิดกัน รวมทั้งระยะเวลาในการใกล้ชิดกัน นอกเหนือจากการไม่เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล หากไม่ล้างมือก่อนจับหน้า เชื้อเข้าทางจมูก ปากตา ทำให้มีการติดเชื้อและแพร่ระบาดได้

ในสภาวะการณ์ที่โควิด-19 มีการระบาดในวงกว้าง จนอาจกลายเป็นโรคประจำถิ่น เชื้อไม่ได้หมดสิ้นไป ทำให้มีโอกาสในการติดเชื้อได้ แต่ต้องไม่ให้เกิดการระบาดจนระบบสาธารณสุขรองรับไม่ได้ และต้องไม่เสียชีวิต ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดชลบุรี

ค้นให้ตรงเป้า เฝ้าให้ตรงจุด ร่วมใจฉีดวัคซีน สู่โรคประจำถิ่น

1 ค้นให้ตรงเป้า ผู้ที่มีอาการไข้หวัด ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ที่ได้วัคซีนไม่ครบ มีโอกาสเสี่ยงต่อความรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ต้องได้รับการตรวจคัดกรองด้วย ATK

2 เฝ้าให้ตรงจุด สถานที่ที่มีกลุ่มเปราะบาง เสี่ยงต่อความรุนแรงหรือเสี่ยงต่อการควบคุมการระบาดได้ยาก หากเกิดการระบาดขึ้น ต้องได้รับการคัดกรองด้วยATK สม่ำเสมอ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน สถานพักพิงคนพิการ ร้านอาหารจำหน่ายแอลกอฮอล์ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เป็นผู้สูงอายุ หรือมีโรคประจำตัว

3 ร่วมใจฉีดวัคซีน วัคซีนลดความรุนแรงของโควิด-19 ได้ 100% แต่ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว ยังคงสามารถติดเชื้อโควิด-19 ได้ ยังคงต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคล ขอความร่วมมือทุกท่านในการฉีดวัคซีน เพื่อลดความเร็วในการระบาด และลดความรุนแรงของโควิด-19 โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว ขณะนี้ยังคงมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว และเป็นผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีน

4 สู่โรคประจำถิ่น เชื้อโควิด-19 ได้ลดความรุนแรงลง และเข้าเป็นโรคประจำถิ่น ในที่สุด ทุกคนป้องกันตัวเองตามมาตรการ univeral protection ยังคงเคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล โดยเฉพาะช่วงที่กำลังมีการระบาดในวงกว้าง เพื่อชลอการระบาดไม่ให้รวดเร็วเกินไป ให้ดำเนินการตามมาตรการ คัดการด้วย ATK ก่อน และสามารถแยกกักที่บ้านได้หากไม่มีอาการและไม่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือมีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อความรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ

การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 เป็นหน้าที่ของทุกคน

#ค้นให้ตรงเป้า เฝ้าให้ตรงจุด ร่วมใจฉีดวัคซีน เข้าสู่โรคประจำถิ่น
#รู้หน้า_ไม่รู้ใจ_ไม่รู้ใครติดโควิดบ้าง