โควิด-19 ชลบุรี 10 เม.ย.2565 ติดเขื้อใหม่ไม่แผ่ว ผู้ป่วยปอดอักเสบเพิ่มอีก 10 ราย ตายทำนิวไฮ 8 ศพ!

เมื่อวันที่ 10 เมษายน เวลา 06.30 น.สสจ.ชลบุรี รายงานว่าวันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 1,290 ราย (ผู้ติดเชื้อยืนยัน RT-PCR)

1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 91 ราย สะสม 5,539 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,601 ราย
35 ราย

2. CLUSTER บริษัท เอสซีลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จำกัด อ.พานทอง 7 ราย สะสม 12 ราย

3. CLUSTER บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด อ.เมืองชลบุรี 3 ราย สะสม 134 ราย

4. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 40 ราย

5. บุคลากรทางการแพทย์ 29 ราย

6. ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 5 ราย ดังนี้
6.1 จังหวัดจันทบุรี 2 ราย
6.2 กทม. 1 ราย
6.3 จังหวัดสมุทรปราการ 1 ราย
6.4 จังหวัดสมุทรสงคราม 1 ราย

7. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
7.1 ในครอบครัว 283 ราย
7.2 จากสถานที่ทำงาน 88 ราย
7.3 บุคคลใกล้ชิด 65 ราย
7.4 ร่วมวงสังสรรค์ 5 ราย

8. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 38 ราย

9. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 636 ราย

ณ วันที่ 10 เมษายน 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม 970,979 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 4,617 คน (อัตราป่วย 475.50 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 2 ราย (0.21 ต่อแสนประชากร) ใส่ท่อหายใจ 3 ราย (0.31 ต่อแสนประชากร) ปอดอักเสบ 11 ราย (1.13 ต่อแสนประชากร)

มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,913,283 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 3,529 คน (อัตราป่วย 184.45 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 8 ราย (0.42 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 15 ราย (0.78 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 14 ราย (0.73 ต่อแสนประชากร)

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 143,005 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 272,785 คน รวม 415,790 คน ในเดือนนี้พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบและยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 5,017 คน (อัตราป่วย 1,206.62 ต่อแสนประชากร), เสียชีวิต 26 ราย (6.25 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 15 ราย (3.61 ต่อแสนประชากร) , ปอดอักเสบ 17 ราย (4.09 ต่อแสนประชากร)

วันนี้พบ ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่ 4 ราย (รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2564,รายที่สองพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2564,
รายที่สามพบประวัติการรับวัคซีนหนึ่งเข็มเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2565,รายที่สี่ไมพบประวัติการรับวัคซีน),

ผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 10 ราย(รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนสามเข็มเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2565,
รายที่สองพบประวัติการรับวัคซีนสามเข็มเมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2565,รายที่สามพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2564,รายที่สี่พบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2564,รายที่ห้าพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2564,รายที่หกพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2564,รายที่เจ็ดพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2564,รายที่แปดพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2564,รายที่เก้าพบประวัติการรับวัคซีนหนึ่งเข็มเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2564,รายที่สิบไม่พบประวัติการรับวัคซีน)

ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 8 ราย (รายที่หนึ่งอายุ 70 ปี, รายที่สองอายุ 81 ปี, รายที่สามอายุ 88 ปี, รายที่สี่อายุ 90 ปี, รายที่ห้าอายุ 55 ปี, รายที่หกอายุ 5 ปี, รายที่เจ็ดอายุ 76 ปี, รายที่แปดอายุ 90 ปี) สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สุงอายุ และมีโรคประจำตัวได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ (รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2564 และอีกเจ็ดรายไม่พบประวัติการรับวัคซีน)

ดังนั้นการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์กล่าวคือต้องได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดเข็มที่สาม จะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบ มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด -19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

ขณะนี้มีการระบาดเป็นวงกว้างทั้งจังหวัดชลบุรี

ร้านอาหารจำหน่ายสแอลกอฮอล์ ต้องคัดกรองลูกค้าด้วย ATK ทุกคน

ขณะนี้เริ่มมีการระบาดในสถานประกอบการจำนวนมาก พนักงานต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์และเคร่งครัดในมาตรการองค์กร
1. เลิกงานไม่สังสรรค์
2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย
3. ป่วยต้องหยุด
4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที
5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ

การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี อยู่บนพื้นฐานของสมดุลระหว่าง การควบคุมโรค เศรษฐกิจ สังคม

ปัจจัยความเร็วในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้นกับการเคลื่อนที่นอกบ้านของประชาชน ความใกล้ชิดกัน รวมทั้งระยะเวลาในการใกล้ชิดกัน นอกเหนือจากการไม่เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล หากไม่ล้างมือก่อนจับหน้า เชื้อเข้าทางจมูก ปากตา ทำให้มีการติดเชื้อและแพร่ระบาดได้

ในสภาวะการณ์ที่โควิด-19 มีการระบาดในวงกว้าง จนอาจกลายเป็นโรคประจำถิ่น เชื้อไม่ได้หมดสิ้นไป ทำให้มีโอกาสในการติดเชื้อได้ แต่ต้องไม่ให้เกิดการระบาดจนระบบสาธารณสุขรองรับไม่ได้ และต้องไม่เสียชีวิต ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดชลบุรี

ค้นให้ตรงเป้า เฝ้าให้ตรงจุด ร่วมใจฉีดวัคซีน สู่โรคประจำถิ่น

1 ค้นให้ตรงเป้า ผู้ที่มีอาการไข้หวัด ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ที่ได้วัคซีนไม่ครบ มีโอกาสเสี่ยงต่อความรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ต้องได้รับการตรวจคัดกรองด้วย ATK

2 เฝ้าให้ตรงจุด สถานที่ที่มีกลุ่มเปราะบาง เสี่ยงต่อความรุนแรงหรือเสี่ยงต่อการควบคุมการระบาดได้ยาก หากเกิดการระบาดขึ้น ต้องได้รับการคัดกรองด้วยATK สม่ำเสมอ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน สถานพักพิงคนพิการ ร้านอาหารจำหน่ายแอลกอฮอล์ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เป็นผู้สูงอายุ หรือมีโรคประจำตัว

3 ร่วมใจฉีดวัคซีน วัคซีนลดความรุนแรงของโควิด-19 ได้ 100% แต่ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว ยังคงสามารถติดเชื้อโควิด-19 ได้ ยังคงต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคล ขอความร่วมมือทุกท่านในการฉีดวัคซีน เพื่อลดความเร็วในการระบาด และลดความรุนแรงของโควิด-19 โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว ขณะนี้ยังคงมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว และเป็นผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีน

4 สู่โรคประจำถิ่น เชื้อโควิด-19 ได้ลดความรุนแรงลง และเข้าเป็นโรคประจำถิ่น ในที่สุด ทุกคนป้องกันตัวเองตามมาตรการ univeral protection ยังคงเคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล โดยเฉพาะช่วงที่กำลังมีการระบาดในวงกว้าง เพื่อชลอการระบาดไม่ให้รวดเร็วเกินไป ให้ดำเนินการตามมาตรการ คัดการด้วย ATK ก่อน และสามารถแยกกักที่บ้านได้หากไม่มีอาการและไม่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือมีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อความรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ

การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 เป็นหน้าที่ของทุกคน

#ค้นให้ตรงเป้า เฝ้าให้ตรงจุด ร่วมใจฉีดวัคซีน เข้าสู่โรคประจำถิ่น
#รู้หน้า_ไม่รู้ใจ_ไม่รู้ใครติดโควิดบ้าง