โควิด-19 ชลบุรี 9 เม.ย.2565 ติดเชื้อรวม ATK ยังกว่า 7.6 พันราย ตายอีก 3 ศพ รวมสะสมระลอกนี้ 170 ศพ

เมื่อวันที่ 9 เมษายน เวลา 06.30 น.สสจ.ชลบุรี รายงานว่าวันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 1,149 ราย (ผู้ติดเชื้อยืนยัน RT-PCR)

1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 82 ราย สะสม 5,438 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,575 ราย
35 ราย

2. CLUSTER บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด อ.เมืองชลบุรี 8 ราย สะสม 131 ราย

3. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 47 ราย

4. บุคลากรทางการแพทย์ 39 ราย

5. ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 3 ราย ดังนี้
5.1 กทม. 1 ราย
5.2 จังหวัดสมุทรปราการ 1 ราย
5.3 จังหวัดสระบุรี 1 ราย

6. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
6.1 ในครอบครัว 296 ราย
6.2 จากสถานที่ทำงาน 72 ราย
6.3 บุคคลใกล้ชิด 55 ราย

7. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 40 ราย

8. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 507 ราย

ณ วันที่ 9 เมษายน 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม 967,170 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 4,051 คน (อัตราป่วย 418.85 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 2 ราย (0.21 ต่อแสนประชากร) ใส่ท่อหายใจ 3 ราย (0.31 ต่อแสนประชากร) ปอดอักเสบ 9 ราย (0.93 ต่อแสนประชากร)

มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,911,978 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 3,167 คน (อัตราป่วย 165.64 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 7 ราย (0.37 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 13 ราย (0.68 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 8 ราย (0.42 ต่อแสนประชากร)

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 143,467 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 273,628 คน รวม 417,095 คน ในเดือนนี้พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบและยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 4,655 คน (อัตราป่วย 1,116.05 ต่อแสนประชากร), เสียชีวิต 19 ราย (4.56 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 13 ราย (3.12 ต่อแสนประชากร) , ปอดอักเสบ 15 ราย (3.60 ต่อแสนประชากร)

วันนี้พบ ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่ 6 ราย (รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนสามเข็มเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2565,รายที่สองพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2564,รายที่สามพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2564,รายที่สี่พบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2564,รายที่ห้าพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2564,รายที่หกพบประวัติการรับวัคซีนหนึ่งเข็มเมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2564)

ผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 7 ราย(รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนสามเข็มเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2565,รายที่สองพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2564,รายที่สามพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2565,
รายที่สี่พบประวัติการรับวัคซีนหนึ่งเข็มเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2565,และอีกสามรายไม่พบประวัติการรับวัคซีน)

ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 3 ราย (รายที่หนึ่งอายุ 35 ปี, รายที่สองอายุ 56 ปี, รายที่สามอายุ 79 ปี) สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สุงอายุ และมีโรคประจำตัวได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ (ไม่พบประวัติการรับวัคซีนทั้งสามราย)

ดังนั้นการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์กล่าวคือต้องได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดเข็มที่สาม จะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบ มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด -19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

ขณะนี้มีการระบาดเป็นวงกว้างทั้งจังหวัดชลบุรี

ร้านอาหารจำหน่ายสแอลกอฮอล์ ต้องคัดกรองลูกค้าด้วย ATK ทุกคน

ขณะนี้เริ่มมีการระบาดในสถานประกอบการจำนวนมาก พนักงานต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์และเคร่งครัดในมาตรการองค์กร
1. เลิกงานไม่สังสรรค์
2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย
3. ป่วยต้องหยุด
4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที
5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ

การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี อยู่บนพื้นฐานของสมดุลระหว่าง การควบคุมโรค เศรษฐกิจ สังคม

ปัจจัยความเร็วในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้นกับการเคลื่อนที่นอกบ้านของประชาชน ความใกล้ชิดกัน รวมทั้งระยะเวลาในการใกล้ชิดกัน นอกเหนือจากการไม่เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล หากไม่ล้างมือก่อนจับหน้า เชื้อเข้าทางจมูก ปากตา ทำให้มีการติดเชื้อและแพร่ระบาดได้

ในสภาวะการณ์ที่โควิด-19 มีการระบาดในวงกว้าง จนอาจกลายเป็นโรคประจำถิ่น เชื้อไม่ได้หมดสิ้นไป ทำให้มีโอกาสในการติดเชื้อได้ แต่ต้องไม่ให้เกิดการระบาดจนระบบสาธารณสุขรองรับไม่ได้ และต้องไม่เสียชีวิต ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดชลบุรี

ค้นให้ตรงเป้า เฝ้าให้ตรงจุด ร่วมใจฉีดวัคซีน สู่โรคประจำถิ่น

1 ค้นให้ตรงเป้า ผู้ที่มีอาการไข้หวัด ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ที่ได้วัคซีนไม่ครบ มีโอกาสเสี่ยงต่อความรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ต้องได้รับการตรวจคัดกรองด้วย ATK

2 เฝ้าให้ตรงจุด สถานที่ที่มีกลุ่มเปราะบาง เสี่ยงต่อความรุนแรงหรือเสี่ยงต่อการควบคุมการระบาดได้ยาก หากเกิดการระบาดขึ้น ต้องได้รับการคัดกรองด้วยATK สม่ำเสมอ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน สถานพักพิงคนพิการ ร้านอาหารจำหน่ายแอลกอฮอล์ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เป็นผู้สูงอายุ หรือมีโรคประจำตัว

3 ร่วมใจฉีดวัคซีน วัคซีนลดความรุนแรงของโควิด-19 ได้ 100% แต่ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว ยังคงสามารถติดเชื้อโควิด-19 ได้ ยังคงต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคล ขอความร่วมมือทุกท่านในการฉีดวัคซีน เพื่อลดความเร็วในการระบาด และลดความรุนแรงของโควิด-19 โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว ขณะนี้ยังคงมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว และเป็นผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีน

4 สู่โรคประจำถิ่น เชื้อโควิด-19 ได้ลดความรุนแรงลง และเข้าเป็นโรคประจำถิ่น ในที่สุด ทุกคนป้องกันตัวเองตามมาตรการ univeral protection ยังคงเคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล โดยเฉพาะช่วงที่กำลังมีการระบาดในวงกว้าง เพื่อชลอการระบาดไม่ให้รวดเร็วเกินไป ให้ดำเนินการตามมาตรการ คัดการด้วย ATK ก่อน และสามารถแยกกักที่บ้านได้หากไม่มีอาการและไม่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือมีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อความรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ

การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 เป็นหน้าที่ของทุกคน

#ค้นให้ตรงเป้า เฝ้าให้ตรงจุด ร่วมใจฉีดวัคซีน เข้าสู่โรคประจำถิ่น
#รู้หน้า_ไม่รู้ใจ_ไม่รู้ใครติดโควิดบ้าง