-การเมือง

กกต.ชลบุรี เรียกผู้สมัครนายก-สม.พัทยาลงนามให้สัตยาบันแสดงเจตจำนงสุจริตในการเลือกตั้ง

ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี (8 เม.ย.2565) น.ส.วิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดประชุมโครงการให้ความรู้ที่เท่าทันการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้สมัครนายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้งหมด รวมทั้งผู้ติดตาม ผู้สนับสนุน วิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 120 คน

ในช่วงแรก หลังพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ได้มีการกล่าวนำให้ผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ขึ้นกล่าวประกาศสัตยาบัน จำนวน 3 ข้ออย่างพร้อมเพรียง ได้แก่ 1.การปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายอันเกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด 2.การแข่งขันด้วยสันติวิธีและยึดหลัก รู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และ 3.การยอมรับผลการเลือกตั้งอันเป็นเสียงของประชาชน

จากนั้นจึงได้นำป้ายประกาศให้ผู้สมัครนายกเมืองพัทยาลงนามอย่างเป็นทางการ รวมทั้งผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง 4 เขตเลือกตั้ง เพื่อเป็นหลักฐานในการแสดงเจตจำนงที่สุจริตในการเลือกตั้งในวันที่ 22 พ.ค.ที่จะถึงนี้

พร้อมกันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้เชิญวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ จากกลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมืองพร้อมคณะ บรรยายพิเศษให้กับผู้สมัครได้รับทราบเกี่ยวกับเป้าประสงค์ของการจัดโครงการที่ต้องการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กติกา สุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งประกอบด้วยแนว ทางสำคัญ 3 ประการ คือ 1.ให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ยึดหลักเกณฑ์ กฎ กติกา มารยาท ตามที่กฎหมายกำหนด 2.ยอมรับในผลของการแข่งขันที่เกิดขึ้น มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และ 3.รู้รักสามัคคี จากนั้นจึงบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายข้อห้ามถึงวิธี การหาเสียง เรื่องของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

จากนั้น ในช่วงท้ายได้เปิดโอกาสให้ผู้สมัครซักถามข้อสงสัยจากการบรรยายดังกล่าวจากนั้นจึงปิดโครงการอย่างเป็นทางการ.