-ชุมชนเทศกาลสงกรานต์

ชลบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันอุบัติภัยทางถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2565 และการรณรงค์วาระจังหวัด วาระหมวกนิรภัย “ชลบุรีเมืองปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชลบุรี ได้มีแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัตเหตุทางถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ และช่วงวันหยุดติดต่อกันหลายวัน จึงได้กำหนดให้มีการดำเนินการควบคุมเข้มข้นระวหางันที่ 11 -17 เมษายน 2565 ประกอบกับผู้ว่ารายการจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติได้มีการดำเนินการตามแนวทางวาระจังหวัด วาระหมวกนิรภัย ภายใต้ชื่อว่า “ชลบุรีเมืองปลอดภัย สวมหมวกนิภัย 100 เปอร์เซ็นต์” ซึ่งกำหนดห้วงเวลาในการดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนตุลาคม 2566 โดยทั้งสองกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่อาศัยหรือ เข้ามาในพื้นที่จังหวัดชลบุรี อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำอย่างยั่งยืนต่อไป

ร้อยตำรวจตรี สัณฐิติ ธรรมใจ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จากเหตุผลข้างต้นศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2565 และการรณรงค์วาระจังหวัด วาระหมวกนิภัย “ชลบุรีเมืองปลอดภัย สวมหมวกนิภัย 100 เปอร์เซ็นต์” ขึ้นในวันนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงออกให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และช่วงวันหยุดยาว ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่จักรยายนต์อีกด้วย

นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี เป็นเมืองอุตสาหกรรมมีประชาชนเข้ามาอาศัยและทำงานในภาคอุตสหากรรมจำนวนมาก ประกอบกับเป็นเมืองท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพมหานคร ที่ประชาชนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาตินิยมมาท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลและวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ด้วยเหตุนี้ทำให้สถิติอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดชลบุรีเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ และสวนใหญ่จากความสูญเสียมักเกิดจากการขับขี่รถจักรยายนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย

สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นการจัดการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ที่ใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” และการรณรงค์วาระจังหวัด วาระหมวกนิรภัย “ชลบุรีเมืองปลอดภัย สวมหมวกนิภัย 100 เปอร์เซ็นต์” ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชลบุรี ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีในความพยายามของภาครัฐร่วมกับภาคประชาสังคม ในการร่วมมือกันดำเนินมาตรการเพื่อลดความเสียงในความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนและเยาวชนให้เห็นความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยตลอดเวลา ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์.