+บริหารท้องถิ่น

ภัยแล้งจ่อถึงหน้าบ้าน!บางละมุงเตือนทุกภาคส่วนร่วมประหยัดน้ำ

ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม อำเภอบางละมุง(6 ม.ค.63) นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง ประชุมหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เพื่อมอบนโยบายให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน อย่าเอาอำนาจหน้าที่ไปประพฤติปฏิบัติโดยมิชอบ และให้เกียรติซึ่งกันและกันในการทำงาน หากพบว่าผู้ใดใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ จะตั้งคณะกรรมการสอบและเอาผิดทางวินัยอย่างถึงที่สุด

จากนั้นนอภ.บางละมุง ได้ชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำประจำปี 2563 ว่า การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1แจ้งว่าในปีที่ผ่านมาปริมาณฝนตกเฉลี่ยของภาคตะวันออกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 40 ซึ่งส่งผลให้สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และพื้นที่ใกล้เคียง มีปริมาณน้ำคงเหลือน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะที่อ่างเก็บน้ำมาบประชันเหลือปริมาณน้ำเพียง 26-27% ซึ่งถือว่าน้อยมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันปัญหาวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค และผลิตน้ำประปาที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้งปี 2563 จึงประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน ร่วมรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอสามารถใช้น้ำจนสิ้นสุดฤดูแล้งปี 2563 นี้ ทั้งนี้หากพบท่อประปาแตก-รั่ว สามารถแจ้งได้ที่ กปภ.สาขาในพื้นที่หรือ Call Center 1662