+บริหารท้องถิ่นพัฒนาชุมชน

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ เปิดอบรมส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านอาชีพ เพิ่มพูนความรู้ การออกแบบบรรจุภัณฑ์

ที่อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (24 มี.ค.65) นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านอาชีพ ครั้งที่ 1 กิจกรรมการ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 35 คน ร่วมให้การต้อนรับ

การดำเนินงานโครงการอบรมส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านอาชีพ ครั้งที่ 1 กิจกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้จัดทำขึ้นตามแผนสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เกิดแนวคิดในการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ ในเรื่องของความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ และสามารถเรียนรู้กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์

เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนของตนให้สามารถผลักดันออกสู่ตลาดที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบันอีกทั้งยังสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจต่อไปได้ด้วย การจัดทำโครงการฯ ครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมาย คือ สมาชิกกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป.