นายกเมืองพัทยา ให้โอวาทขรก.ที่ได้รับตำแหน่งใหม่ ให้ทำวานร่วมฝ่ายบริหาร พาเมืองพัทยาสู่เมืองศูนย์กลางของประเทศ

ที่ ศาลาว่าการมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ให้โอวาสผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เมืองพัทยา ทั้ง 27 ราย เช่น เรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา เป็นปลัดเมืองพัทยา นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา นางปุณณภา ทองพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสุขภาพ ส่วนส่งเสริมสุขภาพ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักการศึกษา เป็น ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นต้น

นายกเมืองพัทยา กล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ซึ่งการสอบในครั้งนี้ไม่ง่ายเลยสำหรับผู้ที่ตั้งใจพากเพียร และทุกคนก็ผ่านจุดนั้นมาได้และต้องยองรับในความตั้งใจของทุกคน ด้วยต้องปฏิบัติงานราชการเป็นหลักและใช้เวลาในช่วงวันหยุดเท่านั้นในการอ่านหนังสือ วันนี้ทุกคนถือว่าประสบความสำเร็จมาในระดับหนึ่ง อยากให้ทุกคนใช้ความรู้ความและประสบการณ์ที่ทุกคนมีช่วยกันทำงานให้บ้านเมือง พัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นเมืองน่าอยู่ ขับเคลื่อนเมืองพัทยาไปเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้แผนนีโอพัทยาและพ.ร.บ.เมืองพัทยา ให้เมืองพัทยาเป็นเมืองแห่งศูนย์กลางของประเทศ และให้เมืองพัทยาเป็นเมืองแห่งโอกาสของทุกภาคส่วน ทั้งข้าราชการ ภาคธุรกิจ ภาคการลงทุน และภาคประชาชน เนื่องจากเมืองพัทยาเป็นเมืองที่มีศักยภาพในทุกๆ ด้าน

นายสนธยา กล่าวอีกว่าแม้โควิด-19 จะระบาดแต่ก็มีนักทุนเดินทางมาลงทุนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ด้วยนักลงทุนมองเห็นถึงศักยภาพของเมืองพัทยาและเชื่อมั่นว่าเมื่อโควิด-19 คลี่คลายลง พัทยาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิม ดังนั้นเราทุกคนทั้งฝ่ายบริหาร ข้าราชการจะต้องมีการเตรียมความพร้อมของเมืองไว้รองรับการเจริญเติบโตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้กับผู้ที่จะมาท่องเที่ยว ผู้ที่จะเข้ามาลงทุน เป็นเมืองที่จะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชนในพื้นที่นักท่องเที่ยวและนักลงทุน

สิ่งเหล่านี้คือยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ในนีโอพัทยา ซึ่งท่านทั้งหลายคือกลไกลสำคัญที่จะขับเคลื่อนความสำเร็จ ทุกคนทุกฝ่าย ทุกงานที่ท่ารับผิดชอบถือเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ทุกอย่างบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้และเราทุกคนจะต้องร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารเมืองพัทยาไม่ว่าจะภายใต้ พ.ร.บ.เมืองพัทยา และยุทธศาสตร์ชาติ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ ทั้งนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง ประสบความสำเร็จ ทำงานอย่างมีความสุข “รักในงานที่ทำ แต่อย่าทำแต่งานที่รัก”