ผู้ตรวจราชการ 4 กระทรวง ร่วมตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการในสังกัด ในจ.ชลบุรี

ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายเจริญ ชื้อตระกูล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 8 เป็นประธานการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โดยมีนายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ นายเจริญ ชื้อตระกูล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 8 พร้อมด้วยนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 8 และ 9 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 8 และนายอนันต์ ดนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขต 8 ร่วมติดตามผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการดังนี้ 1.การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2.การจัดการสิ่งแวดล้อมสีเขียวเพื้อความยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) 3.การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน 4.การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ 5.การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก 6.การจัดการประมงอย่างยั่งยืนและ7.การดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในการนี้นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ส่วนในช่วงบ่ายคณะผู้ตรวจราชการพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรี ได้ลงพื้นที่ติดตามงาน โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน 1 แห่ง และการจดการประมงอย่างยั่งยืนอีก 1 แห่ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของแผนงาน โครงการ ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการอีกด้วย