ชลบุรีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ให้บริการแก้ไขปัญหาการผลิตให้เกษตรกร

เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนวัดหนองยาง ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายอำเภอบ้านบึง ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น เกษตรจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นโครงการให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตร เช่นการวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย

นายบุญลือ คงสูงเนิน เกษตรจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้เกษตรจังหวัดชลบุรี จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ปี 2565 โดยมีกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตรและเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน9คลินิก ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกบัญชี คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย คลินิกอื่นๆ และการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับบริการทางการเกษตรไม่น้อยกว่า300 คน

นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ และเทคโนโลยีอื่นๆ แล้วนำผลการวิจัยไปถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร เพื่อพัฒนาการผลิต และแก้ไขปัญหาการผลิตสินค้าเกษตรของตนเองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยปกติจะดำเนินการในหลายรูปแบบ เช่น การฝึกอบรม การสาธิต การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ รวมทั้งการส่งเจ้าหน้าที่ไปพบปะเกษตรกรในพื้นที่โดยเฉพาะกรณีของการเกิดโรคแมลงศัตรูพืชระบาดอย่างรุนแรง จนเกษตรกรไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามลำพัง อย่างไรก็ตามการดำเนินงานดังกล่าวจะประสบผลสำเร็จได้นั้น จะต้องได้รับความร่วมมือจากพี่น้องเกษตรกรด้วย ซึ่งเกษตรกรต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด การระบาดของโรคแมลงจึงจะลดน้อยลงหรือหายไป

สำหรับการจัดตั้งคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นวิธีการดําเนินงานอย่างหนึ่งที่สามารถทำให้การบริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรลุผลสําเร็จตามภารกิจที่รับผิดชอบโดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทําให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหา ให้ได้รับบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็วทั่วถึงและครบถ้วน เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัย โรคพืช โรคสัตว์โรคสัตว์น้ำ และการให้วัคซีนป้องกันโรครวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไป ซึ่งเป็นการดําเนินการในลักษณะบูรณาการการทํางานระหว่าง นักวิชาการเกษตรของหน่วยงานต่างๆ ในแต่ละสาขา ทั้งด้านพืช สัตว์ประมง ดิน และน้ำ ฯลฯ พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิชาการด่านต่างๆ มาให้บริการในคลินิกเกษตร โดยสามารถเคลื่อนที่เข้าไปได้ถึงในระดับตําบล เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้ารับบริการทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องครบถวนทุกด้านในคราวเดียวกันนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้บูรณาการกับกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ในการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันต่อไป