สำนักการศึกษาเมืองพัทยา รับดูแลพร้อมเปิดลานกีฬาใต้สะพานต่างระดับแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ สำหรับคนรักสุขภาพ

หลังที่เมืองพัทยาได้มีการทุ่มงบประมาณ 9,000,000 บาท ในการก่อสร้างโครงการลานกีฬาใต้สะพานต่างระดับแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ ตั้งแต่แยกทัพพระยาไปทางท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกายและใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยได้มีการก่อสร้างลานกีฬา อาทิ ลานบาสเก็ตบอล ลานเอ็กซ์ตรีม ลานฟุตซอล ลานแอโรบิค สนามตะกร้อ และได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกาย จำนวน 2 ตัว ทั้งนี้ปัจจุบันการดำเนินการก่อสร้างโครงการลานกีฬาใต้สะพานต่างระดับแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ

ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมื่อวันท่ 7 ม.ค. นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมหรือการบริหารจัดการลานกีฬา ครุภัณฑ์โครงการก่อสร้างลานกีฬา บริเวณใต้สะพานลอยข้ามทางไปท่าเรือแหลมบาลีฮาย โดยมีเจ้าหน้าที่ สำนักท่องเที่ยว เจ้าหน้ที่สำนักการศึกษาและเจ้าหน้าที่สำนักช่างเมืองพัทยา เข้าร่วมหารือและกำหนดรูปแบบการใช้ลานกีฬาดังกล่าว

ในที่ประชุมได้มีการกำหนดหน้าที่รับผิดชอบการดูแลลานกีฬาใต้สะพานต่างระดับแหลมาลีฮาย พัทยาใต้ ในเบื้องต้น เพื่อให้สามารถเปิดให้ประชาชนมาใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทสกิจและเจ้าหน้าที่กิจการพิเศษเมืองพัทยา เป็นผู้เปิด-ปิดลานกีฬาให้กับประชาชนมาใช้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา ซึ่งกำหนดเปิดตั้งแต่เวลา 06.00น.ถึงเวลา 21.00น. ส่วนสำนักการศึกษา มีหน้าที่บริหารจัดการดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซม ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและพัสดุครุภัณฑ์ ต่าง ๆ ในโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ชมรมกีฬาต่างๆดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ความสะอาดภายในลานกีฬาใต้สะพานต่างระดับแหลมบาลีฮาย พร้อมได้กำหนดกฎเกณฑ์การใช้สนามในบ้างประเภทกีฬาให้เมืองพัทยามีการจัดตั้งเป็นชมรม เพื่อความปลอดภัยและการบริหารจัดการการใช้สนามเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอีกด้วย