+กองทัพเรือชุมชน

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคทะเล นักรบทางเรือให้ฏิบัติในทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมการฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือ ประจำปี (ภาคทะเล) มุ่งหวังสร้างนักรบทางเรือ ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ ปฏิบัติในทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ในระหว่างวันที่ 8 – 9 ธ.ค.64 พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมการฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือ (ภาคทะเล) ในการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือ ประจำปีงบประมาณ 65 บนเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช โดยมีการฝึกที่สำคัญ เช่น การปฏิบัติการร่วมของเรือและอากาศยาน , การแปรกระบวน , การรับส่งสิ่งของในทะเล , การป้องกันความเสียหายภายในเรือ , การตรวจจับเป้าใต้น้ำ , การปราบเรือดำน้ำต่อเป้าที่ใช้ในการฝึกปราบเรือดำน้ำ (EMATT) , การต่อต้านการก่อการร้าย , การแบ่งฝ่ายฝึกประลองยุทธ์ เป็นต้น

 

การฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือประจำปี เป็นการฝึกที่มีความสำคัญต่อการเสริมสร้างความชำนาญและความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่างๆ ระดับยุทธวิธี หรือระดับ Basic Tactics ตั้งแต่ภาวะปกติ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี ให้กำลังทางเรือมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ ตามที่จะได้รับมอบหมาย รวมทั้งการใช้กำลังตามแผนป้องกันประเทศ ในภาวะสงคราม หรือ Ready to Combat โดยผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ในฐานะผู้บัญชาการกองเรือฝึกกองเรือยุทธการ 65 ได้ติดตามการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือมาโดยตลอด ตั้งแต่ในห้วงต้นของการฝึก ซึ่งเป็นการอบรมในห้องเรียน เพื่อทบทวนหลักการ หลักปฏิบัติ และหลักยุทธวิธี ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้

จากนั้น เป็นการฝึกภาคทะเล เพื่อฝึกปฏิบัติตามหลักยุทธวิธีในสาขาการปฏิบัติการทางเรือของแต่ละกองเรือ ฝึกวางแผนร่วมของฝ่ายเสนาธิการรบ (Combat Staff) และนำกำลังเข้ามาบูรณาการ การฝึกของกองเรือที่เกี่ยวข้อง เพื่อทดสอบแผนการปฏิบัติ และแนวทางการปฏิบัติการร่วม รวมถึงการอำนวยการยุทธ์ ของการปฏิบัติในยุทธวิธี ตามสาขาการรบต่างๆ

นับได้ว่าเป็นตามแนวทางการปฏิบัติที่ครบถ้วน ตามนโยบายการฝึกและการเตรียมกำลังที่ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ได้ให้ไว้ โดยมีคณะผู้ประเมินผลการฝึกของกองการฝึกกองเรือยุทธการ ที่ได้กำหนดหัวข้อการฝึก และสถานการณ์การรบที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริง เป็นไปตามนโยบาย การฝึกที่ว่า “รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น”

การประเมินผลการฝึก ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เป็นข้อบ่งชี้ที่สำคัญว่า ความชำนาญในการปฏิบัติการต่าง ๆ อยู่ในระดับใด ต้องปรับปรุงแก้ไขสิ่งใดบ้าง เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมการฝึก ได้นำบทเรียนที่ได้รับไปปรับปรุงแก้ไข แนวทางการปฏิบัติ และหลักนิยมให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

การฝึกครั้งนี้ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ได้ชื่นชมกำลังพลทุกนาย ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทำการฝึกในหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ และให้พึงระลึกไว้เสมอว่า “กองเรือยุทธการ คือ ร่างกายและจิตวิญญาณของกองทัพเรือ” การทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับการเรือ หรือพลทหารคนสุดท้าย ถ้าขาดคนหนึ่งคนใดไป เรือหรือหน่วยนั้นๆ จะไม่สามารถปฏิบัติภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างสมบูรณ์ ให้ภูมิใจ มุ่งมั่น เข้มแข็ง อดทน ฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ ให้มุ่งเน้นองค์บุคคลเป็นสำคัญ ด้วยการฝึกที่ถูกต้องตามหลักยุทธวิธี และมีความจริงจัง จะสร้างให้กำลังพลทุกนายเป็นนักรบทางเรือ ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ และจะสามารถขับเคลื่อนหน่วย หรือเรือให้มีความเข้มแข็ง และสามารถปฏิบัติในทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ได้เป็นผลสำเร็จต่อไป.