องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจัดสัมมนาแนวทางปฏิบัติงานท้องถิ่นยุคใหม่

ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์พัทยา ( 7 ธันวาคม 2564)สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาพันธ์ปลัดแห่งประเทศไทย จัดการสัมมนาวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากปัจจุบันไทยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึง 5 รูปแบบ ได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล , องค์การบริหารส่วนจังหวัด ,เมืองพัทยา และ กรุงเทพมหานคร รวม 7,852 แห่ง และเป็นองค์กรที่สามารถแก้ไขปัญหาความต้อง การให้กับประชาชนในพื้นที่ ตามภารกิจได้เป็นอย่างดี ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น บริการสาธารณะต่างๆ แก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ภัยแล้ง มลพิษ รวมทั้งปัญหาโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโรคโควิด -19

อย่างไรก็ตาม แม้การปกครองท้องถิ่นจะมีมาอย่างยาวนาน แต่การบริหารงานท้องถิ่นยังประสบปัญหาการให้บริการประชาชน ปัญหาการกระจายอำนาจไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบแบบแผนบ่อยครั้ง ปัญหารายได้ไม่เพียงพอ ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นและความก้าวหน้าของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น การสัมมนาในครั้งนี้ จึงมีขึ้นเพื่อให้มีความรู้ สร้างความเข้าใจในทิศทางการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ยังเป็นการแนะนำถึงเส้นทางความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น โดยมีบุคลากรในส่วนของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ปลัด รองปลัด เข้าร่วมสัมมนาอย่างพร้อมเพรียงกัน.