วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024
+ชุมชนสาธารณสุข

สสจ.ชลบุรีร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี เดินหน้าคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยง

ที่โดมเทศบาลเมืองหนองปรือ (26 ธันวาคม 2566) นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ นำคณะผู้บริหารและข้าราชการเทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมให้การต้อนรับ นายพิสิษฐ์ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง เนื่องในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ โดยนายกิตติ บุญรัตนเนตร สาธารณสุขอำเภอบางละมุง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

สำหรับโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระชนมพรรษา 70 พรรษา โดยมาดำเนินการคัดกรองในอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื่องจากข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติระบุว่า ปัจจุบันมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการป่วยและตาย อันดับ 1 ของสตรีไทย ในแต่ละปีพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ประมาณ 13,200 คน และเสียชีวิตประมาณ 4,800 คน หรือในทุก 2 ชั่วโมง จะพบว่าสตรีไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านม 1 คน และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 56 ของผู้ป่วยส่วนใหญ่ จะมาพบแพทย์ช้า จึงมักจะลุกลามและแพร่กระจายไปแล้ว โดยในปี 2565 จังหวัดชลบุรี มีสตรี อายุ 30-70 ปี จํานวน 125,167 ราย พบว่าเป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และโรงพยาบาลชลบุรี จำนวน 710 ราย

จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี(สสจ.ชลบุรี) เห็นความสำคัญของการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรก จึงร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี จัดกิจกรรม โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระชนมพรรษา 70 พรรษา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง สามารถค้นหามะเร็งในระยะเริ่มแรกได้ ลดความรุนแรงและอัตราตายด้วยมะเร็งเต้านมได้ถึงร้อยละ 90 และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มผู้นำสตรีในอำเภอบางละมุงได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม เป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของการตรวจเต้านมด้วยตนเองแก่ผู้หญิงทุกคน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยข้าราชการ งน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชนสตรีทั่วไป โดยได้รับการสนับสนุนรังสีแพทย์จากโรงพยาบาลชลบุรี พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากศูนย์อนามัยที่ 5 โรงพยาบาลบางละมุง โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม โรงพยาบาลเมืองพัทยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบางละมุง อำนวยความสะดวกด้านไฟฟ้า และเทศบาลเมืองหนองปรือ ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ ซึ่งภาพรวมมีประชาชนให้ความสนใจ ร่วมตรวจคัดกรองในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก