+ภาพข่าว

เมืองพัทยามอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ประจำปี 2564

ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นภายใต้โครงการสรรหาผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ประจำปี 2564 พร้อมด้วย นายสมชาย ศิโรรัตน์ รองประธานสภาเมืองพัทยา เรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา และนายนคร ผลลูกอินทร์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีและมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณฯ

นายบรรลือ กล่าวว่า สำนักพัฒนาสังคม จัดโครงการสรรหาผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ประจำปี 2564 เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ คุณงามความดีที่ได้ปฏิบัติ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีงามในการพัฒนาสู่บุคคล , ชุมชน และท้องถิ่นอื่นๆ เป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ในการสร้างค่านิยมในการทำความดีให้เกิดขึ้นแก่คนในสังคม โดยได้ดำเนินการรับสมัครและทำการคัดเลือกเมื่อวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2564 และมีการพิจารณาคัดเลือกผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านบุคคลผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม 2. ด้านการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประเภทบุคคล

มีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติ ทั้งสิ้น 41 ราย ประกอบด้วยผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นที่ได้รับโล่รางวัล จำนวน 15 ราย และผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 26 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อผู้เข้ารับรางวัล และยกย่องเชิดชูเกียรติคุณความดีที่ได้ทำให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้บุคคลในชุมชนเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ในการสร้างค่านิยมการทำความดีให้เกิดขึ้นในสังคมและจากสถานการณ์ COVID – 19 ในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตหลายครอบครัวเดือดร้อน ไม่สามารถประกอบอาชีพได้เหมือนอย่างที่เคย นอกจากมาตรการเยียวยาช่วยเหลือของภาครัฐแล้ว การช่วยเหลือซึ่งกันและกันของบุคคลผู้มีจิตสาธารณะในชุมชนจะมีส่วนทำให้ชุมชนสามารถก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปได้นับเป็นความภาคภูมิใจ และชื่นชมยินดี ที่มีผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้เสียสละเอื้อเฟื้อประโยชน์ตน ให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลอื่น ก่อให้เกิดการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งด้วยความสามัคคีต่อไป