แขวนไว้ก่อน! ที่ประชุมสภาทต.หนองปลาไหล ถกงบจัดสร้างสนามฟุตซอลหญ้าเทียมหน้าเทศบาลฯ หวั่นไม่คุ้มค่างบประมาณ

ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ( 26 สิงหาคม 2564 ) นายทองดำ คำแจ่ม ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 โดยมีนายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล นำทีมเหล่า สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ ผู้อำนวยการกองช่างได้ชี้แจงในที่ประชุมเรื่องการพิจารณาการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล งบประมาณ 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยกองช่างขออนุมัติในการกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามมติที่ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 มีรายละเอียดในการดำเนินการจัดสร้างสนามหญ้าเป็นหญ้าเทียม แต่เนื่องจากข้อกำหนดคุณสมบัติหญ้าเทียมสำหรับสนามฟุตซอล เป็นสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศเพียงรายเดียว อาจจะเป็นการเข้าข่ายการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้ออหนึ่งหรือเฉพาะราย จึงต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดคุณสมบัติของหญ้าเทียม กองช่างจึงได้ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในที่ประชุม

จากนั้นที่ประชุมมีการอภิปรายถึงการแก้ไขคุณสมบัติสนามกีฬา โดย นายวิสัย โปร่งพักตร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เขต 1 ลุกขึ้นชี้แจงและแสดงความเห็นให้ฝ่ายบริหารกลับไปพิจารณาเรื่องของการดำเนินการจัดทำสนามฟุตบอลหญ้าเทียมใหม่ หลังจากพบว่าเกิดความไม่เหมาะสมในหลายด้าน อาทิ 1.เรื่องของงบประมาณในการดำเนินการจำนวน 5,000,000 บาท ที่สามารถนำไปดำเนินการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่อาจจะเป็นประโยชน์ได้มากกว่า โดยมองว่าเป็นการใช้เงินเกินความจำเป็น 2.สถานที่ในการดำเนินการจัดสร้างสนามฟุตบอลไม่เหมาะสม เนื่องจากการก่อสร้างจะใช้สถานที่บริเวณด้านหน้าเทศบาล ซึ่งปัจจุบันสถานที่ในการใช้ประโยชน์ที่เทศบาลเหลือน้อยเต็มที่ อาจจะส่งผลต่อการใช้บริการของประชาชนที่เทศบาลได้ 3. สนามกีฬาในพื้นที่ ม.5 มีสนามฟุตบอลอยู่แล้ว ถ้าเทศบาลไปประสานให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ก็สามารถทำได้ และในอนาคตพื้นที่ม. 2 ก็จะมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ในสวนสาธารณก็จะมีสนามฟุตบอล และสนามฟุตซอลอยู่ด้วย ดังนั้นการดำเนินการก่อสร้างสนามฟุตซอลโดยใช้พื้นที่ดังกล่าว คาดว่าน่าจะไม่เหมาะสม

ด้านนายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล ในฐานะฝ่ายบริหาร ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมสภาทราบเรื่องการก่อสร้างสนามฟุตซอลดังกล่าวว่า ปัจจุบันเยาวชนในพื้นที่ไม่มีสนามฟุตซอล หลายครั้งในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประจำปีของทางหมู่บ้าน ต้องใช้สนามบอลที่ด้านหน้าเทศบาล ลักษณะสนามเป็นสนามดิน ดังนั้นหากฝ่ายบริหารจะพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เยาวชนได้ใช้ประโยชน์ เพื่อใช้เวลาว่างให้ห่างไกลจากยาเสพติด น่าจะเป็นเรื่องที่ดี ส่วนเรื่องของความคุ้มค่าของงบประมาณนั้น การที่ฝ่ายบริหารกันเงินจำนวน 5 ล้านบาทในการจัดสร้างสนามกีฬาเพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดนั้น ถ้ามองที่จำนวนเงินอาจจะมองว่ามาก แต่ถ้าไปเทียบกับการสร้างถนนหนทางก็จะได้ถนนเพียงแค่เส้นเดียว แต่การสร้างสนามฟุตซอลให้เยาวชนในพื้นที่ได้ใช้นั้น ประโยชน์คือเยาวชนในพื้นที่สามารถใช้สนามดังกล่าวได้ออกกำลังกายกันทุกคน ถือว่าสมประโยชน์

นายภิญโญ ระบุอีกว่า ส่วนงบประมาณที่ดำเนินการจัดสร้างนั้น หากสมาชิกมองว่าอาจจะไปกระทบกับงบประมาณในการพัฒนาในด้านอื่นๆ ขอตอบว่าปัจจุบันเทศบาลได้ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และงบประมาณของเทศบาลตอนนี้ยังคงสามารถใช้ในการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง จึงไม่อยากให้สมาชิกกังวลในเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หลังจากที่มีการท้วงติงเรื่องการดำเนินการก่อสร้างสนามฟุตซอลหญ้าเทียม ทางฝ่ายบบริหารจะได้นำเรื่องดังกล่าวกลับไปพิจารณาอีกครั้ง.