+บริหารท้องถิ่น

สภาเมืองพัทยาไฟเขียวต่อสัญญาให้อีสท์ วอเตอร์ ผลิตน้ำประปาบนเกาะล้านอีก 3 ปี

ในการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2564 นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เสนอญัตติ เรื่องขอรับความเห็นชอบจากสภาจากเมืองพัทยาในการต่ออายุสัญญาการผลิตน้ำประปาบนพื้นที่เกาะล้าน

ทั้งนี้ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ระบุว่าด้วยอายุสัญญาการดำเนินกิจการประปาเกาะล้านของ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากเมืองพัทยาผลิต จำหน่ายและจัดเก็บค่าบริการน้ำประปาเกาะล้าน ซึ่งมีกำหนดระยะเวลา 15 ปี เริ่มดำเนินการจ่ายน้ำประปาในเชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 และสัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2565 เมืองพัทยาจึงขอต่ออายุสัญญาออกไปเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่สิ้นสุดสัญญา

สำหรับกิจการประปาบนพื้นที่เกาะล้านนั้นเมืองพัทยาได้เคยศึกษาออกแบบระบบท่อจ่ายน้ำประปาไปยังเกาะล้านเมื่อปี 2557 โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษา ผลการศึกษาได้เสนอทางเลือกไว้สองแนวทาง ได้แก่ ทางเลือกหลักด้วยวิธีการวางท่อส่งน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคจากฝั่งพัทยาไปยังเกาะล้าน และทางเลือกรองใช้วิธีการผลิตน้ำประปาบนพื้นที่เกาะล้านจากน้ำผิวดินร่วมกับน้ำใต้ดินและน้ำทะเล ซึ่งเมืองพัทยาได้นำทางเลือกหลักของผลการศึกษาไปดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนประจำปี 2564 ผ่านทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC

ในขั้นตอนการพิจารณางบประมาณเมืองพัทยาได้รับการทักท้วงว่าสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำที่จะนำมาผลิตน้ำประปาส่งผลให้การผลิตน้ำประปายังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและผู้ประกอบการการที่จะส่งน้ำประปาไปยังเกาะล้าน จึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากเพราะน้ำบนฝั่งยังไม่เพียงพอ จึงอยากให้เมืองพัทยากลับไปทบทวนการจัดหาน้ำประปาบนเกาะล้าน โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่บนเกาะไม่ว่าจะเป็นการผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลหรือการใช้น้ำบาดาลมาผลิตน้ำประปาเมืองพัทยา จึงได้ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการศึกษาทบทวนผลการศึกษาเมื่อปี 2557 โดยนำทางเลือกรองมาศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมแนวทางการลงทุนและขยายกำลังการผลิตน้ำประปา รวมถึงโครงสร้างราคาค่าน้ำประปา เบื้องต้นที่ปรึกษาได้เสนอแนะทางการผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลที่เป็นระบบเดิมมาดำเนินการอยู่และมีความเหมาะสมที่สุด รวมถึงรูปแบบในการลงทุนที่เหมาะสมคือการให้เอกชนได้รับสิทธิตามสัญญาสัมปทานจากเมืองพัทยาในการลงทุนก่อสร้างและดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้และหลังจากการสิ้นสุดอายุสัมปทาน กรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ที่ลงทุนจะถูกโอนกลับมาเป็นของเมืองพัทยาเป็นการตอบแทน หรือ BOT ซึ่งดำเนินการภายในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562

แต่เนื่องจากการดำเนินการร่วมลงทุนตามกฎหมายดังกล่าวมีขั้นตอนและระยะเวลาที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันก่อนสิ้นสุดสัญญาดำเนินกิจการประปาเกาะล้านในตุลาคม 2564 ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินกิจการประปาเกาะล้าน ซึ่งเป็นบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนต้องดำเนินการต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน

ทั้งนี้ สภาเมืองพัทยา ได้เห็นชอบในการต่ออายุสัญญาการผลิตน้ำประปาบนพื้นที่เกาะล้านออกไปเป็นระยะเวลา 3 ปี.