สัตหีบ ปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์ รอบเมือง เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ที่วัดสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (25 มิ.ย.64) นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564 และปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์ โดยมี พ.ต.อ.ปัญญา ดำเล็ก ผกก.สภ.สัตหีบ พ.ต.อ.สันติ ชูเชิด ผกก.สภ.นาจอมเทียน ผู้แทนจากสถานีตำรวจน้ำสัตหีบ ผู้แทนจาก สภ.พลูตาหลวง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนอง์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสัตหีบ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมในพิธี

ตามมติประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติ และยืนยันเจตนารมณ์ อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน องค์การภาคีที่เกี่ยวข้องทั้ง ภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี2530จนถึงปัจจุบัน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 มีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น ประกอบกับข้อกำหนดในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่22) ลงวันที่ 29เมษายน 2564 ได้กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้เข้มข้นกว่าเดิมเพื่อให้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ยุติโดยเร็ว โดยเน้นการกำหนดและควบคุมพื้นที่สถานการ เช่น การห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มคน ลดจำนวนการเดินทางของเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อส่งผล ให้การจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ที่จะต้องมีการรวมพลแสดงพลังของประชาชน เพื่อให้เกิดกระแสความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการ ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดกระทำได้ยาก จึงปรับแผนโดยการใช้รถประชาสัมพันธ์ จากวัดสัตหีบ ประชาสัมพันธ์รอบตลาด และไปยังหมู่บ้าน ชุมชนสำหรับพื้นที่อำเภอสัตหีบ จำนวน 41 หมู่บ้าน ปัจจุบันมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด แบ่งเป็น 3 กลุ่มหมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านสีแดง จำนวน 2 หมู่บ้าน หมู่บ้านสีเขียว จำนวน 8 หมู่บ้าน และหมู่บ้านสีขาว 31 หมู่บ้าน ซึ่งจะเป็นเป้าหมาย ในการดำเนินการแก้ไขให้เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดต่อไป

นายกิตติพงษ์ กิติคุณ กล่าวว่า ขอขอบคุณพี่น้องชาวอำเภอสัตหีบและเจ้าหน้าที่ในทุกหน่วยงาน ทุกระดับที่ได้ร่วมกันบูรณาการในการทำงานอย่างทุ่มเท เสียสละ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากหมู่บ้าน/ชุมซน ซึ่งการแก้ไขปัญหายาเสพติดจะประสบความสำเร็จได้ พี่น้องประชาชนทุกคนถือเป็นกำลังสำคัญในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเนื่องในโอกาส”วันต่อต้านยาเสพติดโลก26 มิถุนายน ประจำปี 2564 นี้ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้พี่น้องชาวอำเภอสัตหีบ และเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทุกท่านประสบความสุข ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจ ที่จะร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน สังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป