รองผวจ.ชลบุรี ออกตรวจสอบแรงงานต่างด้าว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะออกตรวจสอบการใช้แรงงานต่างด้าวที่ทำงานอย่างผิดกฎหมาย ตามสถานประกอบการต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดชลบุรี

ปัจจุบันจังหวัดชลบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 25 พ.ค.2564) มีคนต่างด้าวทำงานจำนวนทั้งสิ้น 176,225 คน (แยกเป็นคนต่างด้าว 3 สัญชาติ เมียนมา ลาวและกัมพูชา) จำนวน 160,001 คน คนต่างด้าวที่เป็นนักลงทุน นักธุรกิจช่างชำนาญการเฉพาะด้าน จำนวน 16,224 คน และจากจำนวนดังกล่าว มีคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 จำนวน 52,652 คน

จากสถิติข้อมูลผลการตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าวในจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงปัจจุบันมีการตรวจสอบสถานประกอบการ และนายจ้าง จำนวน 1,195 ราย คนต่างด้าวจำนวน 18,327 คน จากการตรวจสอบดังกล่าวมีการดำเนินคดีนายจ้าง จำนวน 311 ราย คนต่างด้าว จำนวน 58 คน

สำหรับการออกตรวจสอบครั้งนี้ เพื่อเน้นย้ำในการปราบปรามจับกุม และดำเนินคดีคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายโดยใช้มาตรการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด ควบคู่ไปกับสร้างการรับรู้และให้คำแนะนำแก่นายจ้าง และสถานประกอบการที่ต้องการใช้แรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่จังหวัดชลบุรีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติในประเภทกิจการรับเหมาก่อสร้าง และกิจการอื่นๆ อีกด้วย
ภาพ/ข่าว/ประชาสัมพันธ์จังหวัด