วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+ข่าวแดนใต้

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงาน กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ในพื้นที่ จชต.

ที่ ห้องประชุมปัญจเพชร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2564 นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ของสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพื่อประชุมหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น พัฒนาและต่อยอด การเลี้ยงโคเนื้อให้มีคุณภาพ โดยมี พันเอกวัชรพงษ์ จันทร์หอม รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมด้วย ผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

จากนั้นเวลา 12.00 น. นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ ได้เดินทางต่อไปยังกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กลุ่มโคกโพธิ์ 1 บ้านปุหรน หมู่ที่ 4 ตำบลช้างไห้ตก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานและพบปะพูดคุย สอบถามข้อขัดข้องของกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจก่อนจะเดินทางต่อไปยัง กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านโหนด ตำบลโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เพื่อพบปะสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ และติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของกลุ่ม พร้อมกันนี้ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้เยี่ยมชมคอกโค พร้อมแนะนำวิธีการดูแล เพื่อให้โคเนื้อที่ได้มีคุณภาพ

นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า วันนี้ตั้งใจมาตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี และอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ซึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ดำเนินการรับผิดชอบดูแลกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันนี้ได้มาเห็นถึงความพร้อมเพรียง ความสามัคคีของสมาชิกในกลุ่ม และได้รับทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานที่ผ่านมา

สำหรับโครงการในครั้งนี้ ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในส่วนของผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเอง จะนำเรื่องนี้ไปนำเสนอให้รัฐบาลได้รับทราบว่าการทำงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มีประสิทธิภาพและเป็นที่ต้องการของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค เพื่อให้ทางรัฐบาลสนับสนุนและส่งเสริมให้การดำเนินงานต่างๆเป็นไปด้วยความราบรื่น ซึ่งจะทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป.
ภาพ/ข่าว อับดุลหาดี เจ๊ะยอ อธิปบูรพา จ.ยะลา