วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+การเมือง

รับรองผลการเลือกตั้ง “ว่าที่ร้อยตรี จเรวัฒน์ ชินวัฒน์” นั่งแท่นนายกฯ ทต.บางละมุง คนใหม่

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ชั้น 2 ห้องประชุมกาลัญญุตา เทศบาลตำบลบางละมุง โดยว่าที่ร้อยตรี ทนงศักดิ์ พวงน้อย ปลัดเทศบาล ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลบางละมุง ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง ได้มอบประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศบาลตำบลบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งตามมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564 นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 และมาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งนายกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และข้อ 179 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งจีงประกาศผลเลือกตั้ง ว่าที่ร้อยตรี จเรวัฒน์ ชินวัฒน์ ผู้ไดัรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศผลการเลือกตั้ง(เพิ่มเติม) เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 ไปแล้วนั้น

ทั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ พวงน้อย ปลัดเทศบาลในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลบางละมุง ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง ได้ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ มอบประกาศผลรับรองการเลือกตั้งให้แก่ ว่าที่ร้อยตรี จเรวัฒน์ ชินวัฒน์ ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง จ.ชลบุรี

หลังพิธีมอบประกาศเสร็จสิ้นบรรดาหัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกสภาเทศบาลมอบของที่ระลึก พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนมาร่วมแสดงความยินดีและได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ท่ามกลางบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น.