ยกเลิกตั้งจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 ชลบุรี ลดความเสี่ยงจากการแพร่ของโรค

ชลบุรี (5 พ.ค.64) นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผวจ.ชลบุรี มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติตต่อจังหวัดชลบุรียกเลิกชุดตรวจควบคุมการเดินทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เนื่องจากพบว่าปัจจุบันการแพร่ระบาดกระจายเป็นวงกว้างและยังตรวจพบพนักงานเจ้าหน้าที่มีการติดเชื้อเป็นระยะ ทำให้การตั้งจุดตรวจอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชน

ประกอบกับศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไรรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) มีข้อสั่งการในกรณีการงดเดินทางข้ามจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดของประชาชน โดยให้หลีกเสี่ยงมาตรการตั้งจุดตรวจที่มีการสัมผัส การติดต่อทางกายภาพหรือการขอเอกสารรับรองความจำเป็นจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ของโรค

ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุม ป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และเป็นไปตามข้อสั่งการ ศบค.มท. จึงยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ให้ยกเลิกชุดตรวจควบคุมการเดินทาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค.64 เป็นต้นไป