+EECเศรษฐกิจ

TCEB จับมือพันธมิตร จัดสัมมนาออนไลน์ GMS LOGISTICS FORUM สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนดึงงาน MICE ระดับโลกลงพื้นที่ EEC

ที่ โรงแรมอมารี พัทยา สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) ร่วมมือกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ทั้งจากในประเทศและประเทศกลุ่ม GMS จัด “โครงการประชุมสัมมนานานาชาติ GMS Logistics Forum” มุ่งสร้างภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมสัมมนานาชาติและงานแสดงสินค้าของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของภูมิภาค GMS โดยมีแขกผู้มเกียรติเข้าร่วมงาน อาทิ นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการ จัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) นายวรวุฒิ มาลา ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก นายสุริยัน วิจิตรเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง และนายชลัช วงศ์สงวน ประธานสมาคมผู้ขนส่งในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

สำหรับงานสัมมนา GMS LOGISTICS FORUM ในครั้งนี้ จะจัดขึ้นในรูปแบบของ Hybrid และการถ่ายทอด Online ให้ผู้ประกอบการได้รับชมตลอดทั้งงาน โดยภายในงานได้มีกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมกลไกการเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาคและของโลก อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด รวมถึงจัดให้มีช่องทางการเจรจาจับคู่ทางการค้าการลงทุนผ่านช่องทาง Online ให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของภูมิภาค GMS และการเยี่ยมชมโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการ จัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประชุมสัมมนาและงานแสดงสินค้าในประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้กลไกไมซ์ในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนในช่วงวิกฤติโควิด โดยเฉพาะอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ จึงได้ร่วมมือกันกับพันธมิตรจัดงาน GMS LOGISTICS FORUM ขึ้น เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เพื่อใช้งานดังกล่าว เป็นเวทีในการส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนในอนาคตของ 4 อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อันประกอบด้วย อุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมเดินเรือ อุตสาหกรรมรถไฟและระบบราง และอุตสาหกรรมรถขนส่งระหว่างประเทศ อีกทั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนในการสร้างและดึงงาน EVENT ระดับโลกในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อาทิ งาน THAILAND INTERNATIONAL AIR SHOW 2023 มาจัดยังพื้นที่ EEC ผ่านโครงการ Thailand Login Event ของ TCEB เพื่อเป็นการตอกย้ำให้พื้นที่ EEC ยังคงเป็นศูนย์กลางด้านการเชื่อมโยงของการขนส่งทางอากาศ ทางน้ำ ทางรางและทางบกของภูมิภาค GMS ภายหลังจากสถานการณ์วิกฤติโควิดคลี่คลายต่อไป

ด้านนายสุริยัน วิจิตรเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (MI) กล่าวเสริมว่า ประเทศไทยถูกมองว่าเป็นเกตเวย์ของอาเซียน หัวใจของการผลักดันการเชื่อมต่อพัฒนาด้านโลจิสติกส์จึงอยู่ที่ EEC วันนี้เราจะชี้ให้เห็นว่าความพร้อมของ EEC คืออะไร ทั้งในเรื่องของการรองรับการลงทุน การเชื่อมต่อไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ในประเทศและต่างประเทศ GMS LOGISTIC FORUM จึงเกิดขึ้นเพื่อเราจะได้เห็นภาพรวมของโลจิสติกส์ใน GMS และเพื่อแสดงให้เห็นศักยภาพความพร้อมของ EEC ด้วย