ผอ.กกต.ทต.หนองปลาไหล ชี้แจง ประชาชนสามารถโพสต์ช่วยผู้สมัครในการหาเสียงได้ แต่ต้องแจ้งผอ.กกต.ประจำจังหวัด

ชลบุรี (22 มีนาคม 2564) นายบวร มูลสระคู ปลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ได้ชี้แจงข้อสงสัย การที่ประชาชนโพสต์ข้อความในการช่วยเหลือผู้สมัครในการหาเสียง ผ่านช่องทางสื่อโซเชียลต่างๆ ว่าสามารถทำได้หรือไม่ เนื่องจากโลกในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่ว่องไวในการสื่อสาร เวลาเพียงเสี้ยว!!วินาที ช่องทางการสื่อสารทางโซเชียลจึงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและมีผู้นิยมใช้ยิ่งกว่าสื่อช่องทางอื่น การเลือกตั้งการเลือกตั้งท้องถิ่น ครั้งนี้ผู้สมัครรับเลือกตั้งและทีมการเมืองต่างๆ จึงใช้สื่อโชเชียลในการหาเสียง แต่การหาเสียงช่องทางนี้ก็มีกติกา จะหาเสียงตามอำเภอใจไม่ได้ กติกานี้ถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กำหนดขึ้นโดยประกาศระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง

ทั้งนี้วิธีการหาเสียงการเลือกตั้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ทีมการเมืองหรือผู้ใดแล้วแต่กรณี สามารถใช้วิธีการหาเสียงเลือกตั้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเองหรือมอบหรือว่าจ้างบุคคล หรือนิติบุคคล ดำเนินการแทนได้ด้วยวิธีการเว็บไซด์โซเชียลมีเดีย ยูทูป แอปพลิเคชัน อีเมล เอสเอ็มเอส และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นทุกประเภท โดยการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้สมัครแจ้งวิธีการ รายละเอียด ช่องทาง ระยะเวลาในการหาเสียง รวมทั้งหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องให้ผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบนับตั้งแต่วันสมัครรับเลือกตั้งเป็นต้นไป หรือก่อนดำเนินการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ที่จะหาเสียงบนสื่ออิเล็คทรอนิคนั้น จะต้องทำการระบุตัวตน ของผู้ที่หาเสียงสื่ออิเล็กทรอนิค ทั้งนี้หากพบว่าการหาเสียงมีค่าใช้จ่ายเกิน 5000 บาท ทางผู้สมัครจะต้องแจ้งเป็นค่าหาเสียงที่ถูกต้องแก่ กกต.จังหวัด

นอกจากนี้ในส่วนของระยะเวลาในหาเสียงวันสุดท้ายวันที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. ซึ่งหากพบว่ามีการโพสต์ข้อความหาเสียงหลังจากวันนี้จะมีความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง.