-การศึกษาชุมชน

โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา ร่วมแสดงความยินดีนักเรียน ในงานยุวบัณฑิต ครั้งที่ 27

ที่โดมโรงเรียนมารีวิทย์พัทยา ( 20 มีนาคม 2564) มีการจัดกิจกรรมงานยุวบัณฑิต ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ดร.ศิรินา โพยประโคน ครูใหญ่โรงเรียนมารีวิทย์พัทยา เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียน รวมถึง นายไมเคิล ชนินทร์ กิติเกียรติศักดิ์ รองประธานกรรมการบริหาร เครือโรงเรียนมารีวิทย์ นางวัลลภ์แก้ว พันธุ์โยธิน หัวหน้าแผนกอนุบาล โรงเรียนมารีวิทย์ คณะครู ร่วมแสดงความยินดี

หลังได้เวลา ดร.ศิรินา โพยประโคม ครูใหญ่โรงเรียนมารีวิทย์พัทยา เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ที่จบการศึกษาหลักสูตรปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น 198 คน สืบเนื่องจากโรงเรียนมารีวิทย์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการส่งเสริมให้บุคคลเจริญเติบโต ทั้งทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จนเป็นสมาชิกของสังคมที่มีคุณภาพสูง นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมดักงล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและปลูกฝัง ให้นักเรียนโรงเรียนมารีวิทย์ทุกคนรักการศึกษา กระตุ้นให้นักเรียนมีความมุ่งมั่น ที่จะศึกษาเล่าเรียนในรัดบที่สูงต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้ และเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการเรียน แก่นักเรียนด้วย

ทั้งนี้หลังพิธีมอบวุฒิบัตรเสร็จสิ้น ตัวแทนนักเรียนได้กล่าวปฏิญาณตน พร้อมขอบคุณประธาน ด้านประธานได้กล่าวให้โอวาทแก่ยุวบัณฑิต ตามด้วยการแสดงของชมรมนาฎศิลป์ ในชื่อชุดทิพยมาลา ล้านนาอวยชัยด้วย โดยในการจัดกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นในรูปแบบ NEW NORMAL เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการของ ศบค.อย่างเคร่งครัด