สมาคมประมง 4จังหวัด ส่งมอบอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนสู่เด็กดอย

กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกับสมาคมการประมงในพื้นที่รับผิดชอบ ส่งมอบอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน สู่เด็กดอย ภาคเหนือ

ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2564 พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ได้มอบหมายให้ นาวาเอก ธัชภูมิพัฒน์ อินทร์สุข รองผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1 และคณะ เป็นผู้แทนทัพเรือภาคที่ 1 เดินทางไปรับมอบ ปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ณ สมาคมการประมงต่างๆ ใน จ.สมุทรสาคร จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.ชุมพร ซึ่งเป็นแผนงานในโครงการน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน โดยเสด็จตามพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ในปีงบประมาณ 2564

ในการนี้ได้มีการนำส่งอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ให้แก่ กองกำลังตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 จว.ประจวบคีรีขันธ์ ส่วนหนึ่ง เพื่อแจกจ่ายให้แก่โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 11 โรงเรียน อีกทั้งยังรวบรวมอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนเอาไว้ ที่ล้งเฮียกร จว.สมุทรสาคร สำหรับแจกจ่ายให้แก่ กองกำลังตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อนำแจกจ่ายให้แก่โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ต่อไป

สำหรับโครงการน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน นั้น เป็นโครงการที่กองทัพเรือร่วมกับสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล สมาคมการประมงต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบอ่าวไทยตอนบน และองค์การสะพานปลา ร่วมกันสรรค์สร้างคุณงามความดี ตามโครงการพระราชดำริ เพื่อให้พี่น้องที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และชาวไทยภูเขา ได้มีโอกาส รับประทานอาหารทะเลเพื่อต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 25 ของกิจกรรมนี้
#พลังสามัคคีพลังราชนาวี
ภาพ/ข่าว : กองกิจการพลเรือนทัพเรือภาคที่ 1 / นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน