-การเมือง

กลุ่มเรารักษ์หนองปรือ ประกาศนโยบายหาเสียง หวังกลับมาสานต่องานพัฒนาท้องถิ่นอีกสมัย

ที่ทำการกลุ่มเรารักษ์หนองปรือ (16 กุมภาพันธ์ 2564 ) นายมาย ไชยนิตย์ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ หมายเลข 2 กลุ่มเรารักษ์หนองปรือ เปิดเผยถึงนโยบายของกลุ่มในการลงพื้นที่หาเสียง ว่าจะเน้นความเป็นนักการเมองมืออาชีพ เพราะที่ผ่านมาตลอดการทำงานในตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือมาหลายสมัยนั้น มีการพัฒนาในด้านต่างๆ เป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องสังคม สิ่งแลดล้อม ระบบสาธารณูปโภค ด้านเศรษฐกิจ ด้านบริการการจัดการ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการศึกษา ตลอดระยะเวลาการทำงานในตำแหน่งนายกเทศมนตรีมีการพัฒนาในทุกด้านอย่างครอบคลุม แต่มีบางโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากติดปัญหาสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ทำให้หลายโครงการไม่สามารถเดินหน้าได้ต่อ จำเป็นต้องมาแก้ไขปัญหาการแพ่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีการหยุดการแพร่ระบาดในพื้นที่และตั้งรับสถานการณ์ของโรคให้ได้ จนกระทั่งหมดวาระ มาในครั้งนี้หากได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในพื้นที่อีกครั้งก็จะเข้าไปสะสางงานเก่า และเดินหน้างานใหม่ที่ได้วางแผนงานเป็นโครงการต่อเนื่อง ไวเอีกมากมาย

นายมายกล่าวอีกว่า สำหรับนโยบายที่ตั้งไว้และถือเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เมืองหนองปรือ หากได้รับความไว้วางใจอีก 1 สมัย คือนโยบาย SMART CITY ย่อมาจาก S = strong หนองปรือมั่งคั่ง ประชาชนมั่นคง โดยจะเดินหน้าพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ทำเมืองให้น่าอยู่ มีเส่นห์เฉพาะตัว เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ผลักดันสนับสนุนและอำนวยความสะดวกการลงทุนโครงการต่างๆ จากภาครัฐและเอกชน เพื่อขยายขนาดของเศรษฐกิจชุมชน นำมาสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ ทำให้ประชาชนเข็งแรงขึ้น พึ่งพาตนเองได้

M=moral คุณธรรมนำการทำงาน ทำงานด้วยความโป่งใส สุจริต ตรวจสอบได้ ประชาชนมีส่วนร่วม มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม นำไปสู่การพัฒนาที่ยังยืน

A=academic การศึกษา จะเดินหน้าส่งเสริมการศึกษาให้ครอบคลุม ทั้งในระบบ ตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าไปมาก พร้อมกันนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์อบรมวิชาชีพ โดยเฉพาะด้านไอที ให้มีความรู้ ความชำนาญในหลากหลายอาชีพ เพื่อเพิ่มทางเลือกและรายได้ให้แก่ประชาชน

R=Relation สุขชีวิต หนองปรือ เมืองน่าอยู่ จะยังคงเดินหน้าในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และสานต่อโครงการที่มีอยู่ให้เกิดขึ้นและครอบคลุมทุกช่วงอายุ เช่น การดำเนินการจัดสร้างสวนสุขภาพ 3 สวน ศูนย์กีฬา จัดตั้งศูนย์สันทนาการสำหรับเยาวชน Youth Club ส่งเสริม สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมในทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ให้การดูแลผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง และเพิ่มบริการด้านสุขอนามัยของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งประชาชนยังได้รับประโยชน์ในการใช้สัณญาณอินเตอร์เน็ตสาธารณะ ลดภาระค่าใช้จ่าย และเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการศึกษา

T=Tecnology 5G ใช้เทคโนโลยี 5G ในการเก็บฐานข้อมูลของประชาชน BIG DATA เพื่อเชื่อมโยงชุมชนและหน่วยงานเทศบาลเข้าด้วยกัน นำมาซึ่งการวิเคราะห์ พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการดูแลประชาชนอย่างยั่งยืน

นายมายกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังได้วางตัวรองนายกทั้ง 3 ท่านให้เหมาะสมกับความถนัด มาทำหน้าที่ดูแลสมาชิกทั้ง 3 เขตและพี่น้องประชาชนครบทั้ง 3 เขต ซึ่งแต่ละคนมีความเชี่ยวชาญและชำนาญ มีความเป็นมืออาชีพ ท่านแรก ได้แก่ นายนิยม เที่ยงธรรม จะดูแลพื้นที่เขต 1 สามารถประสานความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ทันทีทันใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประสานความร่วมมือในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน ไฟฟ้า ประปา ถนนหนทาง เรียกว่ารู้ปัญหาทุกจุด

รองนายกท่านที่ 2 นายอเนก พัฒนางาม ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านปราชญ์ชาวบ้าน งานวัฒนธรรม ประเพณี การศึกษา มีดีกรีเป็นถึงอดีตครูชำนาญการ มีความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดการเรียน การศึกษาของเยาวชนเป็นอย่างมาก และดูแลในส่วนของเขต 2

ส่วนรองนายกท่านที่ 3 คือ นายสุวัจ รชตวัฒนกุล จะดูแลด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานด้านแผนงานและวิชาการ การประชาสัมพันธ์ ซึ่งที่ผ่านมาได้ผลักดันในเรื่องของการเข้มงวดมาตรการตั้งรับ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทำได้อย่างเข้มข้นและได้ผล เนื่องจากสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ดังเห็นได้จากจำนวนผู้ป่วยที่ลดลงอย่างรวดเร็ว พร้อมกันนี้ ยังเป็นแรงสำคัญในการผลักดันเสาสัญญาณ 5 G ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลหนองปรืออีกด้วย

นอกจากนี้ ยังจะดูแลในส่วนของพื้นที่เขต 3 โดยจะเป็นตัวแทนของนายกฯ คอยประสานดูแลประชาชนในพื้นที่ พร้อมประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชน

ด้านสมาชิกทั้ง 3 เขตนั้น ทางกลุ่มได้คัดสรร ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มาทำงานให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งแต่ละคนมีความเชี่ยวชาญและความเก่งในแต่ละด้านที่แตกต่างกันออกไป ถือเป็นการผสมผสานทั้งในส่วนของนักการเมืองท้องถิ่นเก่าที่เคยทำงานด้านการเมืองมาก่อนสมัยเป็น อบต. รวมถึงมีการดึงประธานชุมชนเข้ามาร่วมในกลุ่มด้วย เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและสามารถประสานความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่ได้ เป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างผ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติ

นายมาย กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ในสมัยที่ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี ได้ประสานกับหน่วยงานภายในของ EEC ในการปรับเปลี่ยนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ตำบลหนองปรือ ให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้เพิ่มมากขึ้น ส่วนจุดแข็งของกลุ่มก็คือการสานต่อโครงการพัฒนาทางด้านการศึกษา โดยเตรียมสานต่อโครงการเปิดโรงเรียนมัธยมเมืองหนองปรือ พร้อมพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทั้ง IQ และ EQ ตามลำดับ อย่างไรก็ตามในส่วนของการทำงานนั้นอยากให้ประชาชนดูที่ผลงานที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัด ที่ผ่านมาเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้รับรางวัลต่างๆ ระดับประเทศมากมาย ส่วนแผนการลงพื้นที่หาเสียงนั้นจะลงพื้นที่หาเสียงแบบเคาะประตูบ้าน ในทุกเขต ทุกพื้นที่ พร้อมนำปัญหาที่ได้รับจากการพบปะพี่น้องประชาชนกลับมาแก้ไขปัญหาโดยเร็ว หากได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนตำบลหนองปรืออีกสมัยต่อไป.