-covid-19ชุมชน

กฟภ.พัทยา ขานรับนโยบายบรรเทาทุกข์จากโควิด-19 ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ก.พ.-มี.ค.64

นายวิเชียร เฮงอุดมทรัพย์ ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมืองพัทยา เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า ในช่วงวิกฤตโรคโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ ดังนี้

ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย ได้รับการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ในค่าไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม 2564

-ประเภทที่ 1.1.1 ได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก ทุกราย หลังจากนั้นคิดปกติตามจริงที่เกินมา

– ประเภทที่ 1.1.2 และ 1.2 ได้รับลดค่าไฟฟ้า โดยใช้หน่วยของบิลค่าไฟฟ้าประจำเดือนธันวาคม 2563ในการอ้างอิง (เดือนฐาน) ดังนี้

หากการใช้ไฟฟ้ารายเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐาน ให้จ่ายค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงในเดือนนั้น

หากการใช้ไฟฟ้ารายเดือนมากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐานไม่เกิน 500 หน่วย ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐาน แต่หากใช้ไฟฟ้าหน่วยรายเดือนมากกว่า 500 หน่วย แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วย ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยไฟฟ้าของเดือนฐาน บวกด้วยร้อยละ 50 ของหน่วยการใช้ไฟฟ้ารายเดือนส่วนที่เกินกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐาน และหากหน่วยรายเดือนมากกว่า 1,000 หน่วย ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐาน บวกด้วยร้อยละ 70 ของหน่วยการใช้ไฟฟ้ารายเดือนส่วนที่เกินกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐาน

-ประเภทที่ 2.0 ให้ใช้ไฟฟรี 50 หน่วย เกินจากนั้นคิดตามปกติ

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถดูได้จากใบแจ้งหนี้ไฟฟ้าของตนเองได้ ว่าเราใช้ไฟฟ้าอยู่ในประเภทใด.