covid-19ประชาสัมพันธ์

แม็คโครจันทบุรี ยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 เชิงรุก

แม็คโคร สาขาจันทบุรี ได้ให้ความสำคัญกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ด้วยการเพิ่มกำลังคน ยกระดับมาตรการป้องกันเชิงรุก ต่อสู้กับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

ด้วยการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทุกวันหลังปิดทำการ จนแน่ใจว่าภายในสาขามีความปลอดภัย  รองรับการให้บริการกับลูกค้าประชาชนในวันรุ่งขึ้น

นอกจากนี้ในช่วงเวลาทำการ แม็คโครยังได้เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดทุกพื้นที่ทุกจุดสัมผัสมากขึ้น ตามแนวทางของกรมอนามัย และสาธารณสุขจังหวัด ทั้งนี้แนวทางปฏิบัติดังกล่าวจะยังคงอยู่ต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยและสุขอนามัยให้กับลูกค้าทุกคน.