+covid-19ชุมชน

เพิ่มจุดออกเอกสารรับรองการออกนอกพื้นที่ควบคุมฯ ในพื้นที่เมืองพัทยาคนแห่ลงทะเบียนไม่ขาดสาย

หลังจากที่ภาครัฐได้ยกระดับมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเข้มข้น ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จ.จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง และสมุทรสาคร ซึ่งได้ประกาศเป็นพื้นที่สีแดงเลือดหมูที่ให้ใช้มาตรการเหนือกว่าพื้นที่ควบคุมสูงสุด เป็น “พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด” หลังจากยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมออกประกาศขอให้ประชาชนงดหรือเลื่อนการออกนอกทางจากพื้นที่เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ส่วนบุคคลที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น โดยแสดงบัตรประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื่น ๆ ควบคู่กับเอกสารรับรองความจำเป็นที่ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ เว้นแต่บุคคลที่ได้รับการยกเว้น

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ทางอำเภอบางละมุง ได้เปิดให้บริการรับลงทะเบียนรับรองความจำเป็นในการเดินทางข้ามเขตจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุด สำหรับผู้มีความจำเป็นไปแล้วนั้น โดยมีประชาชนเดินทางไปยื่นขออนุญาตออกนอกพื้นที่เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการรวมตัวและป้องกันการแพร่ระบาดจึงได้มีการขยายพื้นที่ในการขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางพื้นที่ควบคุมสูงสุด ในส่วนของประชาชน สามารถขอเอกสารดำเนินการดังกล่าวได้ในพื้นที่ ต่าง ๆ ทั้ง เมืองพัทยา ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น นอกเหนือจากอำเภอบางละมุง โดยในส่วนเมืองพัทยาเปิดศูนย์ลงทะเบียนรับรองความจำเป็นในการเดินทางข้ามเขตจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุด สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่ ให้แสดงเอกสารรับรองความจำเป็น

ต่อมาเมื่อวันที่ 8 ม.ค.64 ที่ บริเวณศูนย์อาหาร ชั้น 1 อาคาร 2 ศาลาว่าการเมืองพัทยา ประชาชนที่มีความจำเป็นเดินทางข้ามเขตจังหวัดชลบุรี ต่างทยอยเดินทางไปขอรับเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางพื้นที่ควบคุมสูงสุด อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมืองพัทยาเปิดให้บริการ ยื่นเอกสารหนังสือรับรองเดินทางออกข้ามจังหวัด ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ บริเวณศูนย์อาหาร ชั้น 1 อาคาร 2 ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยการเดินทางเข้า-ออกในพื้นที่จังหวัดชลบุรียังสามารถเดินทางได้ตามปกติ

ส่วนกรณี บริษัท ห้างร้าน เอกชนสามารถพิจารณาออกหนังสือรับรองให้เจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อเดินทางออกข้ามจังหวัดได้ โดยไม่ต้องมาขอการรับรองที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา.