-covid-19ชุมชน

บางละมุงตั้ง2ด่านขาเข้าพื้นที่ คุมเข้มป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

ที่ด่านตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดโควิด-19 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง ฝั่งขาเข้าเมืองพัทยาเมื่อช่วงเย็นวันที่ 5 ม.ค.64 นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำด่านตรวจ พร้อมตรวจสอบบรรยากาศการเดินทางในช่วงเย็นของวันแรกหลังมีการตั้งด่านตรวจตัดกรองตามนโยบายภาครัฐ

สำหรับอำเภอบางละมุงจะตั้งด่านตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 จำนวน 2 จุด ประกอบด้วย จุดที่ 1 บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง และ จุดที่ 2 บริเวณถนนสาย 336 หน้าสนามพีระเซอร์กิต พัทยา จ.ชลบุรี ฝั่งขาเข้าอำเภอบางละมุง ใน 2 ช่วงเวลา คือช่วงเช้า ระหว่างเวลา 07.00 น.-09.00 น. และช่วงเย็น ระหว่างเวลา 16.30 น.-18.30 น. จึงประชาสัมพันธ์แจ้งมายังผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเวลาดังกล่าวให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานประจำด่านตรวจคัดกรอง

ด้าน นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง กล่าวว่า ทางอำเภอบางละมุงได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น เมืองพัทยา ตำรวจ สาธารณสุข ตลอดจนจิตอาสาที่จะมาทำงานร่วมมือช่วยกัน โดยได้ตั้งด่านคัดกรอง 2 ด่านข้างต้นขึ้น และหลังจากเปิดด่านตรวจคัดกรองในช่วงเช้าแล้วต้องมีการแก้ไขการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการเพิ่มป้ายประชาสัมพันธ์ละรถเครื่องเสียงแจ้งข่าวสารก่อนถึงด่านตรวจเพื่อสะดวกและคล่องตัวในการจราจรมากขึ้นด้วย.