+ชุมชนสิ่งแวดล้อม

เป็นปลื้ม! รับบิชคอม..สร้างงานผลักดันแหล่งอาชีพถาวรให้ชุมชน

จากการดำเนินการธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนวัดช่องลม ที่ชาวบ้านในชุมชนได้ร่วมกันบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จนนำมาสู่รายได้เสริมจากการฝากขยะรีไซเคิลกับธนาคารขยะไปเข้าระบบฝากจำหน่ายที่ดำเนินการมาอย่างเป็นรูปธรรม ก่อนทางองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมได้เข้ามาสนับสนุนเพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการลดปริมาณขยะอย่างจริงจัง จนล่าสุดได้ยกระดับเป็นวิสาหกิจชุมชนธนาคารขยะชุมชนวัดช่องลม และได้รับความสนใจจากคณะศึกษาดูงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากต่างจังหวัดเดินทางมาเยี่ยมชมหลายคณะแล้วนั้น

น.ส.สุภาดา วงศ์ซิ้ม ประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication ได้กล่าวว่า องค์กรสื่อสารด้านการขยะรู้สึกปลื้มใจและมีความยินดีที่มีคณะเริ่มเข้ามาศึกษาดูงานธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชนวัดช่องลมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถือได้ว่าบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กรฯ ที่ตั้งใจจะทำให้เกิดการสร้างอาชีพอย่างถาวรให้ชาวบ้านหรือชุมชนที่เอาใจใส่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมบ้านเกิดของตนเอง และต้องการเห็นสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปในอนาคตเพื่อความยั่งยืนของชุมชน ซึ่งชุมชนจะสามารถยั่งยืนได้แค่ไหนนั้น ขึ้นอยู่กับชาวบ้านในชุมชนที่จะต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้ ซึ่งหากในอนาคตชุมชนแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นมา ชาวบ้านก็จะได้ไม่ต้องพึ่งพาหน่วยงานหรือองค์กรของภาครัฐหรือเอกชนมากนัก เพราะชาวบ้านสามารถบริหารจัดในเรื่องของอาชีพและสามารถยืนบนขาของตัวเองได้

นอกจากนี้ ที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้เชิงวิถีชุมชนแล้ว ยังสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้อีก เนื่องด้วยพื้นที่นี้ในอดีตเป็นชุมชนประมงพื้นบ้านเก่าแก่ที่มีธรรมชาติเป็นป่าชายเลน ที่ถือได้ว่าเป็นป่าชายเลนผืนสุดท้าย และบ่อน้ำสาธารณะเก่าแก่ ที่เป็นจุดที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของเมืองพัทยาที่นักท่องเที่ยวหรือคณะศึกษาดูงานสามารถเดินทางมาพักผ่อน ท่องเที่ยวชมธรรมชาติของป่าชายเลน นกและสัตว์อื่นๆ รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และศึกษาดูงานทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ที่สามารถนำไปต่อยอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและตนเองต่อไป.