-ชุมชนพัฒนาสังคม

ปิดการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง

ชลบุรี(6 พ.ย.63) ที่เรือนจำพิเศษพัทยา ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง พ.ต.อ.พัฒนชัย ภมรพิบูลย์ ผกก.สภ.บางละมุง เจ้าหน้าที่ทหารจาก มทบ.14 และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วม

นายศิริศักดิ์ นีสกุล หัวหน้าฝ่ายฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกุรณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานให้มีการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง เรือนจำพิเศษพัทยา ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเรื่อง และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก

ปัจจุบันการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง รุ่นที่ 4 เรือนจำพิเศษพัทยา มีผู้เข้ารับการฝึกเป็นผู้ต้องขังที่เป็นคนไทย 200 คน โดยปฏิบัติการฝึกอบรมเป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม-5 พฤศจิกายน 2563 โดยการปฏิบัติในพื้นที่จริงขนาด 400 ตารางเมตร ตามทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคม โดยต่อยอดจากแปลงเก่าของรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ หลังจากนี้แล้ว ผู้ต้องขังที่จะรับการพ้นโทษในโอกาสต่อไป จะต้องไปดำเนินการในพื้นที่ตามภูมิเนาของตนเอง อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
ข่าว/ภาพ-สิริกิริยา