+เศรษฐกิจ

กตป.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ภาคตะวันออก

ที่ โรงแรม Pullman พัทยา นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรทัศน์ (กตป.) เป็นประธาน เปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงาน กสทช.และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2563 พร้อมด้วย นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ภาคตะวันออก เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายบัณฑิต กล่าวว่า การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะหรือ Public Hearing ของโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ทั้งนี้เพื่อสะท้อนการปฏิบัติงานของ กสทช. และเพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของ กสทช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินการโดยสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ NIDA จะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลนำไปวิเคราะห์และสกัดข้อมูลออกมาเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. ก่อนนำข้อมูลที่ได้รับนำไปเสนอต่อรัฐสภาในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้ข้อคิดเห็นได้กำหนดมาเป็นเชิงนโยบายในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำรายการที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้ชมในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพ.ศ. 2563และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 22 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานกสทช. มีหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ กสทช. ตามมาตรา 26 และเปิดเผยรายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบ