4 จังหวัดภาคตะวันออก ร่วมเสนอรูปแบบการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

           ที่โรงแรมสยามเบชอร์ พัทยา  (19 พฤศจิกายน 2562 ) นายธิติ จันทร์แต่งผล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 อพท.เป็นตัวแทน อพท. 3 กล่าวต้อนรับ ชุมชนด้านการท่องเที่ยว 4 จังหวัด ประกอบไปด้วย จันทบุรี , ระยอง ,ตราด  และ ชลบุรี  ที่เข้าร่วมในการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษารูปแบบการบริหารหารพัฒนาเมืองท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการทอ่งเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) เป็นประธานในพิธีเปิด

            สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาคีทุกภาคส่วนในเขตการท่องเที่ยวฝั่งทะเลภาคตะวันออก มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยว และเพื่อศึกษารูปแบบในการบริหารและการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้านอุตสาหกรรม MICE เพื่อกำหนดแผนงานและโครงการ แบ่งเป็นระยะสั้น 3 ปี ระยะกลาง 6 ปี และ ระยะยาว 10 ปี  ตลอดจนข้อเสนอแนะการวางแผนการพัฒนาแหล่องท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง  ทั้งทางบกและทางน้ำ ดังนั้นทางสำนักงานพื้นที่พิเศษ อพท.3 จึงร่วมกับ บริษัท ฟลัดเวย์ จำกัด ในฐานะบริษัทที่ปรึกษา จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสอแนะครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่จังหวัดระยอง และมีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และชุมชนด้านการท่องเที่ยว 4 จังหวัด ได้แก่  จังหวัดจันทบุรี , ระยอง , ตราด และ ชลบุรี

            นอกจากนี้ อพท.ได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนการบริหารการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชื่อมโยงในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวทะเลภาคตะวันออก มีผู้อำนวยการ อพท. เป็นประธานคณะทำงาน  และองค์ประกอบคณะทำงาน  ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ  ภาคธุรกิจและการท่องเที่ยว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ ผู้นำชุมชนด้านการท่องเที่ยวทั้ง 4 จังหวัดภาคตะวันออก  จำนวน 37 คน  ทำหน้าที่ติดตาม  ตรวจสอบ  และกำกับผลการศึกษาให้เป็นไปตามแผนงานและวัตถุประสงค์ที่กำหนด  ซึ่งมีการประชุมมาแล้วกว่า 4 ครั้ง  ส่วนในครั้งนี้ บริษัท ฟลัดเวย์ จึงดำเนินการทบทวนยุทธศาสตร์ นโยบาย  แผนงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ แผนปฏิบัติการด้านการอท่องเที่ยวของแต่ละภาคส่วน  ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับเป็นแผนงานที่ อพท.ร่วมกับหน่วยงานในภูมิภาคตะวันออกทั้ง 4 จังหวัด  จะใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต.