-เศรษฐกิจ

รร.พานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบุรี เจ๋ง ประเดิมคว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการ EEC แสควร์ ปี 2562

ชลบุรี (26 ต.ค.2562)ที่โรงแรม บางแสนเฮอร์ริเทจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก (EEC) แถลงข่าวและประกาศรางวัลความสำเร็จโครงการ อีอีซี สแควร์ ประจำปี 2562 โดยมีโรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

สำหรับโครงการ อีอีซี สแควร์ ถือว่าเป็นก้าวแรกของความสำเร็จที่เกิดขึ้นจาก 15 โรงเรียนนำร่อง ทั้งครูที่ปรึกษาและเยาวชน ตลอดจนคณะกรรมการและทีมที่ปรึกษาโครงการ ที่ร่วมกันสร้างต้นแบบการทำงานและการขับเคลื่อนกิจกรรมให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ ทุกคนได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน และเป็นแรงผลักดันและเป็นกำลังใจให้คนทำงาน ซึ่งโครงการ อีอีซี สแควร์ เริ่มต้นในปี 2562 ภายใต้การกำกับดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นโครงการที่ส่งเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนพัฒนาทักษะทั้งเชิงวิทยาศาสตร์ และเชิงสังคม เพื่อให้เยาวชนและครูมีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องถึงแนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และโครงการเมืองการบินภาคตะวันออก ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ผ่านกิจกรรมค่ายฝึกอบรม และ ประกวดโครงการ การจัดการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เพื่อรองรับการตอบสนองต่อการขยายตัวในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างมีส่วนร่วม

โครงการ อีอีซี สแควร์ เปิดรับสมัครเยาวชนระดับมัธยมศึกษา โดยในแต่ละกลุ่มจะต้องประกอบไปด้วยเยาวชน 3 คน และครูที่ปรึกษา 1 คน ในเขตจังหวัดชลบุรี และระยอง เพื่อเข้าร่วมโครงการรุ่นแรก 15 โรงเรียน
เยาวชนทั้ง 15 โรงเรียน จะได้เสริมสร้างความรู้ และพัฒนาทักษะต่างๆ เช่น การทำงานเป็นทีม การเป็นนักสิ่งแวดล้อม และจากการจัดค่ายฝึกอบรม สร้างความเข้าใจและเสริมศักยภาพการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมนำเยาวชนเข้าค่ายฝึกอบรม สร้างความรู้ ความเข้าใจ ก่อนที่จะนำไปใช้ในการประยุกต์ใช้ในการดำเนินครงการ ก่อนที่คณะกรรมการของโครงการจะได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามให้คำแนะนำแก่กลุ่มเยาวชนในพื้นที่ พร้อมประเมินผลงานการ

ทั้งนี้ผลคะแนนมาจากการลงพื้นที่และคะแนนจากเล่มรายงานสรุปผลของกลุ่มเยาวชน โดยพบว่ากลุ่มที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ 3 อันดับได้แก่ รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี ซึ่งดำเนินโครงการเกี่ยวกับการลดการใช้ถุงพลาสติกภายในโรงเรียน โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม และขยายผลการรณรงค์สู่ชุมชน

อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ซึ่งดำเนินโครงการเกี่ยวกับการศึกษา สำรวจระบบนิเวศน์ และชุมชนบริเวณชายหาดสุชาดา พร้อมทั้งสร้างนวัตกรรมเครื่องมือเพื่อการเก็บขยะชายหาด และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลชายหาด

อันดับ 3 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย อ.แกลง จ.ระยอง โดยกลุ่มเยาวชนได้ใช้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์น้อย สอดแทรกให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ เพื่อการการทอ่งเที่ยวชิงอนุรักษ์
อย่างไรก็ดี เยาวชนจากโครงการ อีอีซี สแควร์ ทั้ง 15 กลุ่ม คือต้นแบบที่สำคัญในการขับเคลื่อน เพื่อปรับเปลี่ยนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น และในปี 2563 โครงการ อีอีซี มีเป้าหมายในการขยายเครือข่ายเยาวชนให้ครอบคลุมโรงเรียนทุกสังกัดการศึกษา เพื่อสร้างพลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อมที่จะเติบโตไปกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน.