คลื่นมหาชนร่วมงานกฐินพระราชทาน วัดชัยมงคลพระอารามหลวง ประจำปี 2563

ที่วัดชัยมงคลพระอารามหลวง(14 ตุลาคม 2563) มหาชนจำนวนมาก เดินทางเข้าร่วมงานกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ซึ่งในปีนี้คนมาเพิ่มมากขึ้นกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา โดยมี นางอรุณี เกษมเกียรติสกุล (เมืองจำลอง) และ นางอรุณรัตน์ วรรณสีทอง ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐิน รวมถึงมีข้าราชการ นักการเมือง กลุ่มมวลชนต่างๆ เข้าร่วนอนุโมทนาบุญในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก อาทิ นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง ,นายชาญยุทธ เฮงตระกูล หัวหน้าพรรคพลังชาติพันธุ์ ,นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ,นางวิลาวรรณ เฮงตระกูล อดีตนายกสโมสรไลออนส์ชลบุรีบางแสน ฯลฯ พร้อมกับมีการตั้งโรงทาน ที่มีร้านค้ากว่า 50 ร้านนำอาหารและเครื่องดื่มมาบริการฟรีแก่พุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมทำบุญในครั้งนี้อย่างล้นหลาม

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานผ้าพระกฐินให้ นางอรุณี เกษมเกียรติสกุล (เมืองจำลอง) พร้อมด้วย นางอรุณรัตน์ วรรณสีทอง ร่วมเป็นประธานทอดกฐินปี 2563 ถือเป็นเกียรติประวัติและบุญกุศลครั้งใหญ่แก่ทั้ง 2 ครอบครัวเป็นอย่างมาก หลังได้เวลาประธานได้ร่วมกันจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธ จากนั้นได้กล่าวถวายผ้าพระกฐิน ก่อนที่พระสงฆ์จะร่วมอนุโมทนา โดยมีพระราชสารโสภณ เจ้าอาวาสวัดชัยมงคลพระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมอนุโมทนา

พระกฐินพระราชทาน คือ พระกฐินที่ถือว่า ผ้าพระกฐิน บริขาร และบริวารกฐิน เป็นของหลวง แต่เปิดโอกาส ให้ส่วนราชการ องค์กร หรือบุคคลที่สมควร ขอรับพระราชทานอัญเชิญไปถวายยังพระอารามหลวงต่างๆ นอกจากพระอารามหลวงสำคัญ 16 พระอารามดังกล่าว รัฐบาลโดยกรมการศาสนาจัดหาผ้าพระกฐิน และบริวารพระกฐิน ปัจจุบันมีจำนวน 265 พระอาราม มีรายชื่อตามบัญชีพระอารามหลวง ซึ่งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สมาคม บริษัทห้างร้าน และบุคคลทั่วไป จะต้องยื่น ความจำนงขอพระราชทานผ่านไปยังกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และเมื่อถึงกำหนด กฐินกาลก็ติดต่อขอรับ ผ้าพระกฐินและบริวารพระกฐินจาก กองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา เพื่อนำไปทอด ณ พระอารามที่ขอรับพระราชทานไว้ เมื่อทอดถวายเรียบร้อยแล้วผู้ขอรับพระ ราชทานจะต้องจัดทำบัญชีรายงานถวายพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราช ทาน ส่งไปยัง กรมการศาสนา เพื่อจะได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ขอรับพระราชทาน ผ้าพระกฐิน ส่งไปยัง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อแจ้งให้สำนักราชเลขาธิการนำความกราบบังคมทูล พระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายพระราชกุศลในการที่หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลทั่วไป อัญเชิญผ้าพระกฐินไปถวาย ณ พระอารามนั้นตามลำดับ

สำหรับยอดกฐินในปีนี้ของวัดชัยมงคลพระอารามหลวง มีจำนวนทั้งสิ้น 3,215,000 บาท ส่วนการขอรับเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินพระราชทานของวัดชัยมงคลพระอารามหลวง ยาวไปถึงปี 2571 โดยมีนายชาญยุทธ เฮงตระกูล หัวหน้าพรรคพลังชาติพันธุ์เป็นเจ้าภาพ.